دوره و شماره: دوره 9، شماره 26، زمستان 1397 
3. مساله‌گی جنسیت در اندیشه علامه طباطبایی

صفحه 53-70

محمدرضا کدخدایی؛ معصومه زارعی؛ خدیجه برزگر