متافیزیک فمینیستی ناممکنی که امکانی نو می‌زاید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

. از ورود متفکران فمینیست به حوزه متافیزیک، بیش از چند دهه نمی‌گذرد. این ورود بیشتر انتقادی و سلبی بوده و به نقد برخی وجوه متافیزیک سنتی و جدید بسنده کرده است. در واقع، رویکردهای زنانه به متافیزیک، هیچ بنیاد جدیدی را برای متافیزیک پیشنهاد نداده‌اند و در حد نقد باقی مانده‌اند. در این نوشتار، نخست نقدهای فیلسوفان فمینیست به روش‌ها و محتوای متافیزیک سنتی و جدید بازخوانی می‌شود و سپس نشان داده می‌شود که این نقدها، در واقع، بر اساس تعریف/ فهم بسیار تقلیل‌یافته‌ای از متافیزیک یا بر اساس فهمی یکسره نادرست از این حوزه صورت‌بندی شده‌اند و اساساً حوزه‌ای با عنوان متافیزیک فمینیستی ناممکن یا نامعتبر است. در پایان توضیح می‌دهم که در عین حال، بینش عمیقی که در برخی نقدهای فمینیست‌ها به متافیزیک نهفته است، می‌تواند مبنای یک بازخوانی عمیق و راهگشا از متافیزیک باشد و از برخی بنیادهای ناپیدا در تاریخ متافیزیک پرده بردارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feministic Metaphysics An Impossibility that Generates New Possibility

نویسنده [English]

  • zahra mobalegh
Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

It is not more than a few decades that feminist thinkers have started to work in the field of metaphysics. However, their encounter has been more critical and negative, and they limited their selves to criticize some aspects of traditional and modern metaphysics. In fact, feminine approaches to metaphysics have not offered any new foundations for metaphysics, and remain at a critical level. In this essay, we, first, review the critiques of feminist philosophers to the traditional and new metaphysical methods and contents, and then show that these critiques are, in fact, based on a very narrow definition of metaphysics or based entirely on a false understanding of this domain, and basically so-called ‘feministic metaphysics’ is impossible or invalid. Nevertheless, one can, as I explain at the end of this paper, find deep insights in some feminists’ critiques of metaphysics which can be a good basis for a deep rereading of metaphysics and reveal some of the hidden foundations in the history of metaphysics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphysics
  • Feminist Philosophy
  • Categories
  • Gender
  • Language
1       ارسطو، متافیزیک، (ترجمه محد حسن لطفی)، تهران: طرح نو 1390.
2       افلاطون،دوره ۷جلدی آثار افلاطون (ترجمه محمدحسنلطفی، رضا کاویانی)، تهران: انتشارات خوارزمی ۱۳۵۷.
3       لوید، ژنویو،عقل مذکر: مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب (ترجمه محبوبه مهاجر)، تهران: نشر نی ۱۳۸۱.
           4          Bach, Theodore, “Gender Is a Natural Kind with a Historical Essence”, in Ethics, Vol. 122, No. 2 ,January 2012 (231-272).
           5          Barnes, Elizabeth, “XV—Going Beyond the Fundamental: Feminism in Contemporary Metaphysics”, in Proceedings of the Aristotelian Society, Volume 114, Issue 3_pt_3, 1 December 2014 (335–351).
           6          Burggraeve, Roger, “Violence and the Vulnerable Face of the Other: The Vision of Emmanuel Levinas on Moral Evil and Our Responsibility”, inJournal of Social Philosophy, 30 (1999) 29-45.
           7          Chanter, Tina. Irigaray, Luce (1930–), 1998, doi:10.4324/9780415249126-DE011-1. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Taylor and Francis, https://www.rep.routledge.com/articles/biographical/irigaray-luce-1930/v-1.
           8          Daly,Mary, Beyond God The Father:Toward a Philosophy of Women’s Liberation, Beacon Press, Boston 1973.
           9          De Beauvoir,Simone, The second sex(trans. H. M. Parshley), Johnathan Cape, London 1953.
         10         Frye, Marilyn, “The Necessity of Differences: Constructing a Positive Category of Women”, in Signs, Vol. 21, No. 4, Feminist Theory and Practice, Summer, 1996 (991-1010).
         11         Haslanger, Sally and Ásta, "Feminist Metaphysics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/feminism-metaphysics/>.
         12         Irigaray, Luce,Speculum of the other woman (trans. Gillian C. Gill), Cornell University Press: Ithaca and New York 1985. 
         13         Idem, I love to You: Sketch for felicity within history (trans. Alison Martin), Routledge: New York and London 1996.
         14         Kruse, Felicia E., “Luce Irigaray's "Purler Femme" and American Metaphysics”, in Transactions of the Charles S. Peirce Society, Vol. 27, No. 4 (Fall, 1991), pp. 451-464.
         15         Nussbaum, Martha, “The softness of Reason”, in The New Republic (July 13, 1992): https://newrepublic.com/article/91342/the-softness-reason.
         16         Rooney, Phyllis,“Gendered Reason:Sex metaphor and conceptions of Reason” in Hypatia, V.6, N.2, 1991(77-103).
         17         Schaffer, Jonathan, “Social construction as grounding; or: fundamentality for feminists, a reply to Barnes and Mikkola”, in Springer Science+Business Media Dordrecht,Published online: 18 July 2016 (2449- 2465).
         18         Stanley, Liz & Wise, Sue, Breaking out again: Feminist Ontology and Epistemology, Routledge: London and New York 1993.
         19         Stoljar, Natalie, “Essence, Identity and the concept of Woman”, in Philosophical Topics, Vol. 23, No. 2, Fall 1995 (261- 293).
         20         Witt, Sharlotte, “What is Gender Essentialism?”, in Feminist Metaphysics: Explorations in the Ontology of sex, gender and the self, (Ed. Sharlotte Witt), Springer Science+business Media B.V. 2011.