نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد همدان

2 گروه روانشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی دلزدگی زناشویی بر اساس هوش عاطفی، مهارت­های ارتباطی و تعارضات زناشویی انجام و روش پژوهش همبستگی است. جامعهآماری: جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد همدان به تعداد 3029 نفر تشکیل داد. نمونه بر اساس فرمول فیدل و تاباچنیگ (2007) 107 نفر که به لحاظ احتیاط به 111 نفر افزایش و به روش نمونه­گیری طبقه­ای- نسبی تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار مقیاس استاندارد دلزدگی زناشویی پاینز (1996)، هوش عاطفی کوپر(1996)، مهارت­های ارتباطی کویین دام (2004) و تعارض زناشویی جونز (1997) بود. تحلیل داده­ها با استفاده از رگرسیون و همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج نشان داد مقادیر بتا برای متغیر هوش عاطفی معنی­دار است. مقدار بتا در متغیر مهارت­های ارتباطی معنا­دار نیست. رابطه معکوس و معنا­داری بین هوش عاطفی و میزان دلزدگی زناشویی دیده می­شود. بین متغیر دلزدگی زناشویی و مهارت­های ارتباطی رابطه معنا­داری دیده نمی­شود. بین متغیر دلزدگی زناشویی و تعارضات زناشویی رابطه مستقیم و معنا­داری دیده می­شود. بین متغیرهای هوش عاطفی و مهارت­های ارتباطی رابطه مستقیم و معنا­داری دیده می­شود. آزمون معنا­داری همبستگی بین متغیرهای هوش عاطفی و تعارضات زناشویی معنا­دار نیست. رابطه معنا­داری بین متغیرهای مهارت­های ارتباطی و تعارضات زناشویی دیده نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction Of Marital Disturbance Based On Emotional Intelligence, Communication Skills And Marital Conflicts Of Married Students Of Hamedan Azad University

نویسندگان [English]

  • saba hadian 1
  • Daryoosh amini 2

1 departeman of psychology, islamic azad university, hamedan branch , hamedan

2 departeman of psychology islamic azad university hamedan

چکیده [English]

The purpose of this study was to predict marital distress based on emotional intelligence, communication skills and marital conflicts and correlation method. Statistical population: The population of the study population consisted of all married students of Hamadan University of Medical Sciences in 3029 people. Samples based on the Fidel and Tabachnig formula (2007) were 107 people who were elevated to 111 cases with precautionary measures and were selected by stratified random sampling method. The research tool was four standard Penis marital maladaptation (1996), Cooper's Emotional Intelligence (1996), Queen's Animal Communication Skills (2004), and Jones Marital Conflict (1997). Data analysis was performed using regression and Pearson correlation. The results showed that beta values ​​for emotional intelligence were significant. The beta value in the communicative skills variable is not meaningful. There is an inverse relationship between emotional intelligence and marital disturbance. There is no meaningful relationship between marital distress and communication skills. Relationship between marital distress and marital conflicts is a direct and meaningful relationship. There is a direct and meaningful relation between the variables of emotional intelligence and communication skills. The meaningful test of correlation between emotional intelligence and marital conflicts is not meaningful. There is no meaningful relationship between the variables of communication skills and marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital disturbance
  • emotional intelligence
  • communication skills
  • marital conflicts
احمدی، سیداحمد (1389). روان­شناسینوجوانانوجوانان. تهران: نشر رودکی
ادیب­راد، نسترن و ادیب­راد، مجتبی (1384). بررسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک. تازه­ها و پژوهش­های مشاوره، جلد 4، شماره 13.
امین­آبادی، زهرا. دهقانی، محسن و خداپناهی، محمدکریم (1390). نقش میانجی تنظیم هیجان  شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد سبک­های فرزندپروری و موفقیت تحصیلی آنها. مجله علوم رفتاری ، 5 (2)، 117- 109.
باباپورخیرالدین، جلیل (1387). اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی بر شیوه­های حل مسأله دانش­آموزان. فصل­نامه علمی – پژوهشی روان­شناسی دانشگاه تبریز. سال سوم. شماره 10.
بختیارپور، سمیه و عامری، اصغر (1392). رابطه بین وابستگی خاص نسبت به همسر و باورهای غیر منطقی با دلزدگی زناشویی در دبیران متأهل اهواز. مجله اندیشه و رفتار، دوره 4، شماره 25.
بخشی­پور، باب­ا.... اسدی، مسعود. کیانی، احمدرضا. شیرعلی­پور، اصغر. احمددوست، حسین (1391). رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج­های در آستانه طلاق. مجله دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 48. 33-10.
بهرامی، فاطمه. جوکار، مهناز و قادرپور، رزگار (1388). بررسی رابطه‌ هوش عاطفی و سلامت عمومی در مدیران زن شهر اصفهان. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 7،‌شماره 1، صفحه 55 – 68 .
پاینز، آیالامالاچ (1996). چه کنیم تا عشق رویایی به دلزدگی نینجامد. ترجمه فاطمه شاداب، (1381). تهران: انتشارات ققنوس.
ثنایی، باقر. هومن، عباس و علاقمند، ستیلا (1388). مقیاس­های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارات بعثت.  
جهرمی، مهرداد. معین، لادن و یزدانی، لیلا (1389). بررسیومقایسهرابطهمیانویژگی­هایشخصیتیورضایتمندیزناشوییدرزنانشاغلشهرکازرون. زن و جامعه. دوره 1. شماره 2. صفحه 162-143.
خدادادی­سنگده، جواد. حاجی­زاده، طاهره. آموستی، فروغ و رضایی، محسن (1395). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس سلامت عمومی و صمیمیت زناشویی در پرستاران. مجله مراقبت­های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، دوره 6، شماره 2، صفحه 45 تا 53.
دهقان، فاطمه (1388). مقایسهتعارضاتزناشوییزنانمتقاضیطلاقبازنانمراجعهکنندهبرایمشاورهزناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. مشاوره. دانشگاه تربیت معلم.

رازقی، علیرضا. چاری، حسین (1389). تأثیر وضعیت­های هویت بر مهارت­های ارتباطی در دانشن­آموزان  دبیرستانی عشایری و شهری. مجله پژوهش در نظام­های آموزشی، صفحه 27-52.

رحیمی­بد، مرضیه و رضایی، آذرمیدخت (1394). پیش­بینی دلزدگی زناشویی بر اساس کلیشه­های جنسیتی و تضاد نقش در زوجین. دومین کنفرانس بین­المللی پژوهش در مهندسی. علوم و تکنولوژی.
سرگلزایی، محمدرضا (1389). روابط بین فردی در شخصیت سالم، مجله شادکامی و موفقیت، شماره 80، صفحه 10تا11.
شمشیرگران، مرضیه  و همائی، رضوان (1397). بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی و مؤلفه­های آن با دلزدگی زناشویی در کارکنان متأهل شرکت  ملی حفاری استان خوزستان. رویش روانشناسی، سال هفتم، شماره 1، شماره پیاپی 22. 
صانع، محمدعلی. حسینی، سیدرضا. مسعودی، پروین و ابراهیمیان، فاطمه (1395). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و مهارت­های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان درگز.  اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی. اقدام و عمل. 
عطاری، یوسف­علی. حسین­پور، محمد و راهنورد، سیما (1391). آموزش بخشی مهارت­های ارتباطی به شیوه  برنامه ارتباطی زوجین بر کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین، مجله اندیشه و رفتار، دوره 4، شماره 14.
کیانی­چلمردی، احمدرضا. اسدی­شیشه­گران، سارا. اسماعیلی قاضی­ولویی، فریبا و زوار، مجید (1395). پیش­بینی  دلزدگی زناشویی بر اساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای زناشویی در افراد متأهل مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهر اردبیل. پژوهش­های مشاوره، جلد 15، شماره 59.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت (2000). خانوادهدرمانی، ترجمه حسین شاهی برواتی، محمدرضا و نقشبندی، سیامک. (1387). تهران. انتشارات نشر روان.
محسن­زاده، فرشاد. نظری، علی­محمد و عارفی، مختار (1390) مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه). فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 53، صفحه42-7.
معین، لادن و زارع، مهدی (1396). نقش الگوهای ارتباطی خانواده و هوش معنوی در پیش­بینی دلزدگی زناشویی زوجین شهر مرودشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی. 
موسی­زاده، شاهین (1389). ارتباطات بین میان فردی. ماهنامه علمی  - تخصصی  انجمن عمومی ایران، شماره 75- صفحه 42-45.
نادری، فرح و آزادمنش، پونه (1391). مقایسه دلزدگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمت کارکنان زن و مرد. یافته­های نو در روان­شناسی. سال 7، شماره 22، صفحه 97 تا 112.
نعیم، سامیه (1390). رابطه بین دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و تعارضات زناشویی با خشنوت علیه زنان شهر ایلام. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
نعیمی، ابراهیم و شریعتی، سیدصدرالدین (1392). الگویمشاوره­ایحلتعارضاتزناشوییمبتنیبردیدگاه­هایجنسیتیقرانکریم. فصل­نامه سال پنجم، شماره 18. فرهنگ مشاوره و روان درمانی.  
نوری، نرگس. معینی، بابک. کریمی شاهنجرینی، اکرم. فردمال، جواد. قلعه­ای­ها، علی و اثنی­عشری، مریم (1393). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت­های ارتباطی دانش­آموزان دبیرستانی شهر همدان  بر مبنای تئوری حمایت اجتماعی. مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ، شماره 3، صفحه 38 تا 46.
یاقوتیان، محمد. سلیمانیان، علی­اکبر و محمدزاده­ابراهیمی، علی (1394). پیش­بینی دلزدگی زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی زوجین. دومین کنفرانس بین­المللی روان­شناسی. علوم تربیتی و سبک زندگی.
 
منابع غیر فارسی
 
 
Arnold EC, Boggs KU.(2015). Interpersonal relationships:Professional communication skills for nurses: Elsevier Health Sciences.
Bakker, A. B. (2009).The crossover of burnout and its relation to partner health. Stress and Health , 25:343-353.
Barry, R. A., Lawrence, E., & Langer, A.(2008). Conceptualization and assessment of disengagement in romantic relationships.Personal Relationships, 3, 297-315.
Birditt, K. S., Brown, E., Orbuch, T. L., &McIlvane, J. M. (2010). Marital Conflict Behaviors and Implications for Divorceover 16 Years. Journal of Marriage and Family, 5, 1188-1204.
Dana, T., Lin, C. A., Liebert, J. T., & James, N. (2016). Emotional intelligence as a predictor of resident well-being, Journal of the American College of Surgeons, 223(2), 352-358.
Fincham, F., & Beach, S. (2003). Conflict in marriageimplications for working with couples. Annual Review psychology, 50: 47-7.
Fitness, J. (2010). Emotional intelligence and intimate relationships. In J. Ciarrochi, J. P. Forgas, & J. D. Mayer (Eds.), Emotionalintelligence in everyday life (pp. 98-112). Philadelphia: Psychology Press.
Glaseerr,w. (2004). Marriage Without fail. Integration.
Glasser, W. (1998). Staying together. NewYork, Harper Perennial.
Goleman, D. (2000). Emotional intelligence; why it can matter morethan IQ. New York: Bantam Books.
Kersten KK. (2011)The process of marital disaffection: Interventions at various stages. Fam Relat; 39(3): 257-65.
Lingern, H. G. (2004). Marital burnout. http://utahmarriage. Org
Lingern, J.(2003). Individual differences in self-appraisals and responses to dating violence scenarios. Journal of Violence and Victims,12(3), 265-276.
Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.(2004), Emotional intelligence:Theory,findings, and implications,Psychological Inquiry15,197-215.
Millar,P.,&Stevens,J(2012).Management training and national sportorganization managers: Examining the impact of training on individual and organizational performances. Sport Management Review. 15(3): 303-288.
Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2014).Increasing motional intelligence: (How) is it possible. Personality and Individual Differences, 47(1), 36-41.
Olsen , David h.& Difrain, john. (2013). Marriage  and the family , New York. Mc Graw Hill.
Petrovici A, Dobrescu T. (2014).The Role of Emotional Intelligence in Building Interpersonal Communication Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 116:1405-1
Pines AM, Neal MB, Hammer LB, Icekson T. (2013)Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Soc Psychol Q; 74(4): 361-86.
Smith, L., Heaven, P., & Clarrochi, J. (2016). Trait emotional inteligenc,confict communication patterns, and velationship, satisfaction.Personality and Individual Differences, 44(6), 1314-1325.
Sprecher, S, & Metts, S. (2013). Romantic beliefs:Their influence on relationships and patterns of change over time. Journal of Social and Personal Relationships, 16, 834-851.
Whisman, M.A., Uebelacker, M. (2009). Comorbidity of relationship distress and mental and physical health problems. New York:Guilford Press.