دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، فروردین 1398 
شناسایی عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی

صفحه 25-51

10.30465/ws.2019.4029

ندا اسماعیلی فر؛ حمدالله جایروند؛ محسن رسولی؛ جعفر حسنی