دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1390 
5. بررسی نقش مترجمان زن در تاریخ ترجمه ایران در 100 سال اخیر

صفحه 87-101

منیره قربانی؛ علی رحیمی؛ حسین حیدری تبریزی


7. امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه

صفحه 133-155

بهاره نصیری؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ فاطمه بدوی؛ آمنه بختیاری