دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1390 
امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه

صفحه 133-155

بهاره نصیری؛ مریم السادات هاشمی فشارکی؛ فاطمه بدوی؛ آمنه بختیاری