بررسی نقش مترجمان زن در تاریخ ترجمه ایران در 100 سال اخیر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد شهرضا

2 دانشگاه کاشان

3 دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی نقش زنان مترجم، در تاریخ ترجمه ایران، در 100 سال ‌اخیر است. روش پژوهش توصیفی است و از دو ابزار پرسش‌نامه و مصاحبه (جمعاً با 54 صاحب‌نظر ترجمه) برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌کند. داده‌ها، پس از طبقه‌بندی و کدگذاری، با نرم‌افزار SPSS تحلیل می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بانوان مترجم به‌رغم مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و خانوادگی نقشی تأثیرگذار در تاریخ ترجمه و نیز ادبیات ایران داشته‌اند. ادبیات کودک مطلوب‌ترین حوزه ترجمه برای آن‌ها بوده و بیش‌ترین آثار از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است. به‌‌نظر می‌رسد سطح تحصیلات خانواده عامل مهمی در پیشرفت آنان بوده است. موفقیت آنان با توجه به مشکلات فراوانشان نشانه واضحی است که پشتکار، آموزش، و تجربه عوامل حقیقی موفقیت آنان بوده‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Female Translators in the Last 100 years of History of Translation in Iran

نویسندگان [English]

  • Monireh Ghorbani 1
  • Ali Rahimi 2
  • Hossein Heydari Tabrizi 3
1 M.A. of Translation Studies at Islamic Azad University, ShahrReza Branch
2 Assistant Professor at Kashan University
3 Assistant Professor at Islamic Azad University, Khorasgan Branch
چکیده [English]

The present study is to explore the role of female translators in the last 100 years. The research is descriptive, therefore, various tools of data collection, like questionnaire and interview with 54 experience translators, are employed. Data were organized, classified and then were analyzed through SPSS software.
The findings indicate that women have played significant role in the in the history of translation and Iranian literature. They were also face with many social, financial and family problems. The favorite area for translation with them was the literature for the children and the main line of translation was English to Farsi. The level of the education of the family member of female translators was an important factor in their success and translators. Also, regarding the obstacles, their education, experience and perseverance have been instrumental for success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • Genre
  • Literature
  • female translators
جعفری دهقی، محمود (1389). «ترجمه در ایران باستان و تأثیر آن در مترجمان دورة اسلامی»، در خلاصة مقالات همایش ملی مطالعات ترجمه، به اهتمام حسن امامی و جلیل‌الله فاروقی، بیرجند: رزقی.
حدادیان مقدم، اسماعیل (1389). «رویکرد اجتماعی در تحقیق دربارة ترجمه و نشر در ایران»، در خلاصة مقالات همایش ملی مطالعات ترجمه، به اهتمام حسن امامی و جلیل‌الله فاروقی، بیرجند: رزقی.
رحیمی خویگانی، محمد و نرگس گنجی (1389). «آسیب‌شناسی ترجمه‌های عربی شعر نو فارسی»، در خلاصة مقالات همایش ملی مطالعات ترجمه، به اهتمام حسن امامی و جلیل‌الله فاروقی، بیرجند: رزقی.
ملانظر، حسین (1388). «رگ فرهنگ زیر تیغ مترجم»، فصل‌نامة دربارة ترجمه، س 4، ش 6.
 
Amin, S. (2007). ‘Gender-Consciousness and Iranian femaletranslators’, Unpublished Master’s thesis, Islamic Azad University-Science and Research Branch, Iran: Tehran.
Bachman, L. F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford: Oxford University Press.
Dorney, Z. (2003). Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Ghorbani, M. (2010).‘History of Translation in Iran’, Book of Abstracts National Conference on Translation Studies, Birjand University.
Karimi Hakkak, A. (1998). ‘Persian Tradition’, in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, M. Baker (ed.), London: Routledge.
Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications, London: Routledge.
Pym, A. (1998). Method in Translation History, Manchester: St. Jerome Publishing.
Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories, New York: Routledge.
Riazi, A. and Z. Davoodi (2008). ‘On the Test Methods and Translation Criteria Used to Assess Iranian Students' Translation Courses’, Translation Directory,
Saffarzadeh, T. (2000). Holy Quran Translation, Prefacesec, Qom: Osveh