نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

یکی از حلقه های آموزش در ایران  مکتب خانه است. متون مکتب خانه ای، خود، گونه ای خاص از ادبیات است که «ادبیات مکتب خانه» نامیده می شود و شامل قصه های عامیانه ای است که بر مبنای ادبیات شفاهی بوده، بعدها به صورت مکتوب در آمده و در مکتب خانه ها به آموزش داده می شد. مسئلۀ اصلی در این پژوهش که به روش مطالعۀ کتابخانه ای و بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، بررسی نحوۀ شکل گیری، تکوین و بیان جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پر بسامدترین جنبۀ غنایی سیمای زن ستایش زیبایی های جسمانی اوست. عشق نیز اصلی ترین درون مایۀ  غنایی می باشد. توبه، مرثیه سرایی، تفاخر، عشوه گری، شادخواری و نفرین از جنبه هایی هستند که با بسامد کم تر، سیمای غنایی زن را تشکیل می دهند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Enrichment Aspects of the Female Face in Iranian Home School Literature

نویسندگان [English]

  • nasrin jabar khalaji bonab 1
  • aziz hojjaji kahajoogh 2
  • Arash Moshfeghi 2

1 .

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Bonab Islamic Azad University

چکیده [English]

One of the ways to access popular literature in Iran is home based literature
Oral literature, written and taught to old school students
Was given. Because woman is one of the most important subjects of literature and art throughout the universe
It is important to examine the richness of female simplicity in home schooling.
Be it.
The purpose of this study is to conduct a library study based on a descriptive-analytical approach
The purpose of this study is to investigate the richness of female simplicity in home school literature.
On this
The basis of the 27 home-school tales in which female enrichment is evident, as a community
Statistically selected and studied.
The research findings show that feathers
The most frequently enriched aspect of female simplicity in home school literature is her praise of physical beauty.
Love is also the main theme of the richness of the female character in the romantic poems.
Repentance, reign
Narration, hypocrisy, cowardice, cheerfulness and cursing are aspects that are less frequent.
Woman's riches make up.
Key

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folk literature
  • home school literature
  • rich literature
  • rich aspects
  • woman