نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 دکتری جامعه شناسی، استاد مدعو دانشگاه ایلام

3 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، کارشناس مسئول پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

جوامع امروزی در حال تجربه افول ارزش‌های فرزندآوری هستند. به‌طوری که باروری زیر سطح جانشینی ویژگی مسلط جمعیت این جوامع شده است. به نظر می‌رسد نقش اصلی روند این تغییرات را عوامل فرهنگی بر عهده دارند. به عبارتی، غلبه تمایلات و خواسته‌های فرد بر جامعه و گسترش روزافزون فردگرایی، منجر به کاهش اهمیت فرزندآوری شده است. از اینرو، هدف این مقاله توصیف و تبیین فرزندآوری از طریق فردگرایی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که در سال 1398 با استفاده از تکنیک پرسشنامه و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای با حجم نمونه 754 زن و مرد متاهل ساکن در شهر بجنورد انجام شده است. نتایج توصیفی نشان دهنده گسترش فردگرایی و کاهش اهمیت فرزندآوری در جامعه است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد رابطه معنادار و معکوسی بین فردگرایی و اهمیت فرزندآوری وجود دارد. یعنی با افزایش فردگرایی اهمیت فرزندآوری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The importance of childbearing in an individualistic society (Case study of Bojnourd city)

نویسندگان [English]

  • hadi afra 1
  • ali ayar 2
  • majid elyasi 3
  • younes danesh 4

1 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University

2 PhD in Sociology, Visiting Professor, Ilam University

3 Master of Social Sciences Research, Expert in charge of the Institute of Humanities and Cultural Studies

4 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Hormozgan University

چکیده [English]

Today's societies are experiencing the decline of childbearing values. So that Sub-replacement fertility has become the dominant feature of the population of these societies. Cultural factors appear to be the main drivers of these changes. the prevalence of one's desires and desires over society and the increasing individualism of the individual has led to a decline in the importance of childbearing. Therefore, the purpose of this article is to describe and explain childbearing through individualism. The present study was a survey using a questionnaire technique with multistage cluster sampling method with sample size of 754 married men and women. Descriptive results show the expansion of individualism and the decline of the importance of childbearing in society. The results of Pearson correlation coefficient show that there is a significant, strong and inverse relationship (-0.444) between individualism and the importance of childbearing. The importance of childbearing decreases with increasing individualism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individualism
  • childbearing
  • Sub-replacement fertility
  • late modernity
  • family