تبیین جامعه‌شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان در استان لرستان انجام گرفته است. روش تحقیق به صورت تلفیقی (کیفی-کمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی زنان زندانی بودند که 81 نفر بودند. در بخش کمی نیز 265 نفر از زنان زندانی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت دردسترس بود.
یافته‌های آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین طرد اجتماعی و بازگشت به زندان وجود دارد. فقط فرضیه "تفاوت معنادار بین نوع جرم و چرخه بازگشت به زندان مورد تایید قرار نگرفت" و بقیه فرضیات (سطح تحصیلات و بازگشت به زندان402/0؛ اشتغال و بازگشت به زندان 134/0؛ تاهل و بازگشت به زندان 202/0؛ درآمد و بازگشت به زندان31.-؛ سن و بازگشت به زندان 30.-؛ بین مدیریت خانواده و بازگشت به زندان 33.-؛ نقش‌های جنسیتی و بازگشت به زندان 37.-؛ هویت تکامل‌نیافته و بازگشت به زندان30.-؛ مشارکت غیررسمی و بازگشت به زندان 39.-؛ هویت جنسی و بازگشت به زندان 34.-؛ حریم شخصی و بازگشت به زندان 30.-؛ هویت‌اثرگذار و بازگشت به زندان 36.-) تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Explanation of the Causes of Social Exclusion of Female Prisoners and Its Effect on the Return to Imprisonment Cycle (Case Study of Prisons in Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • mojtba roushanpour 1
  • rezaali mohseni 2
  • hossein aghajani 3
1 Ph.D. student of Sociology, Islamic Azad University, Tehran Branch
2 Associate Professor Azad University Tehran Branch
3 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

Today, the discussion of social exclusion and its effects on the lives of different groups has attracted the attention of various scholars. This situation is particularly important for female prisoners. The purpose of this study was to explain the sociological factors of social exclusion of female prisoners and its effect on the cycle of return to imprisonment in Lorestan province. The research methodology was mixed (qualitative-quantitative) method. The study population in the qualitative section included 81 female prisoners. In the quantitative section, 265 female prisoners were studied. The findings of statistical tests showed a significant relationship between social exclusion and return to prison. Only the hypothesis “there is a significant difference between the type of crime and the cycle of return to prison” was not confirmed, and other hypotheses (education level and return to prison 0.402; employment and return to prison 0.134; marriage and return to prison 0.202; income and return to prison -0.31; age and return to prison -0.30; family management and return to prison -0.33; gender roles and return to prison -0.37; undeveloped identity and return to prison -0.30; informal participation and return to prison -0.39; sexual identity and return to prison -0.34; privacy and return to prison -0.30; effective identity and return to prison -0.36) were confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social exclusion
  • Female Prisoners
  • family management
  • effective identity
  • gender roles
آرون، ریمون (1391)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه­شناسی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی و فرهنگی.
بلیک‌مور، کن (1385)، مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمه  علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
رابرتسون ، یان (1372)درآمدی بر جامعه شناسی با تاکید بر نظریه های کارکردگرایی ستیز و کنش متقابل ، ترجمه حسین بهروان ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی .
رودگر ،نرگس (1388)، فمینیسم: نظریات، گرایش‌ها، نقد، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
ریتزر، جورج (1385)، «نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر» ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی، چاپ یازدهم.
زارع شاه‌آبادی، اکبر و بلگوریان، مستانه (1393)، «بررسی رابطه طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دورة 4، شمارة 2، پاییز و زمستان 1392، صص286-265.
  زارع­شاه­آبادی، بلگوریان ، مستانه (1393). بررسی رابطه طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران ، س 4، ش 2.صص 56-50.
زیبرا، مارتین (1385). «نظریه‌های جامعه‌شناسی طردشدگان اجتماعی»، ترجمه سیدحسین حسینی، تهران: آن.
سهیلا صادقی فسایی و زهرا میرحسینی(1396)، «زندگی پس از زندان؛ چالش‌های بازسازی برای زنان»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال ششم، شماره پیاپی 18، شماره سوم، پاییز 1396، صص 50-31.
فرضی‌زاده، زهرا(1393). «طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد»، توسعه روستایی، دوره ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1393.
فیتزپاتریک، تونی(1381)، «نظریه رفاه (سیاست اجتماعی چیست)»، مترجم هرمز همایون‌پور، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
قاسمی­نژاد، ابوذر (1398)، «فهم معنای توسعه اجتماعی در بین حاشیه­نشینان»، رساله دکترای رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
  قلخانباز، احمد، خزایی، سلمان، افشاری، مریم (1391). عوامل مرتبط با تکرار زندانی شدن در بین زندانیان شهر تویسرکان، مجله علمی پزشکی قانونی ، س 19.ش 4، زمستان 91.
کوزر،لوئیس و روزنبرگ ،برنارد (1392)نظریه های بنیادی جامعه شناسی ،ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران :نشر نی .
کوزر، لیوئیس (1393)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی .چاپ دهم.
گودرزی، محمدرضا(1382)، «نارسایی­های زندان»، الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه های حقوقی) سال سوم پاییز و زمستان 1382 شماره 9 و 10،  صص 148 – 105.
گیدنز، آنتونی (1376)، تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، ترجمۀ: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی و بردسال، کارن(1386)، جامعه‌شناسی، مترجم حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
  مظاهری، مهرداد. خلیقی ،نسرین . رقیبی ،مهوش . سرابندی، حسن (1389)، شیوع اختلالات شخصیت در میان زندانیان زن زندان زاهدان،مجله تحقیات علوم پزشکی زاهدان، دوره 13 ، شماره3.
  معظمی، شهلا و شیروی، مهسا و صالحی، معصومه(1394)، «تاثیر زندان بر تکرار جرم زنان»، نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، بهار 1394، دوره 11، شماره 23، صص 58-39.
  ملکمیان، لینا و شریفیان، سعید (1388)، «بررسی عوامل موثر بر جرم در زنان زندانی»، نشریه پژوهش اجتماعی، زمستان 1388، دوره دوم، شماره 5، صص 169-143.
موسوی ، میر نجف ، سرور ، رحیم ، کبیری ، افشار ، اسماعیل زاده ، خالد (1396)، تاثیر وام های اشتغال زایی بر ممانعت از تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان ، فصلنامه هدایت و بازپروری ،دوره ا،شماره 3.
مهدوی، محمدصادق و شریفی، منصور (1386)، «تاملی بر اختلاف پارادایمی روش­های کمی و کیفی در علوم اجتماعی»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53، صص 387- 416.
واس، دی.اس (1390)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.
  وروایی، طاهره (1395)، «تاثیر طرد اجتماعی بر تکرار جرم زنان پس از آزادی از زندان»، فصلنامه انتظامی اجتماعی، سال 8 ، شماره 2، صص 36-30.
  یعقوبی، محمد و  علمی، محمود (1395)، «نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی در بازگشت مجدد زندانیان به زندان، مجله مطالعات جامعه شناسی»، سال نهم، شماره سی و پنجم، صص 180.
ب). لاتین
BALES, W.D.; MEARS, D.P. (2008): “Inmate Social Ties and the Transition to Society. Does Visitation Reduce Recidivism?”, Journal of Research in Crime and Delinquency, 45 (3), pp. 287-321.
BARREIRO GEN, M. Corti, Isabel Novo. Diaz, Maria Ramel (2013). “Employment, Education and Social Exclusion:
Becker, H. (1973). Outsider studies in the sociology of Deviance. New York; free press.
Berg. Mark T and Hueber. Beth M (2011) “Reentry and the Ties that Bind: An Examination of Social Ties, Employment, and Recidivism”, JUSTICE QUARTERLY VOLUME 28 NUMBER 2 (APRIL 2011).
.
Cochran, J. (2014) “Breaches in the Wall: Imprisonment, Social Support, and Recidivism”, Journal of Research in Crime and Delinquency 51(2):200 229 · March 2014.
Denney, Andrew S. Tewksbury, Richard. Jones, Richard s. (2014). “Beyond Basic Needs: Social Support and Structure for Successful Offender Reentry”, Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology, Vol. 2, No. 1 (April 2014): 39-67.
Duwe, G and Clarc, V (2011). “Blessed Be the Social Tie That Binds: The Effects of Prison Visitation on Offender Recidivism ”, Volume: 24 issue: 3, page(s): 271-296 Article first published online: December 6, 2011; Issue published: May 1, 2013.
Smith (I), McCarthy (D). (2016). “THE EFFECTS OF PRISONER ATTACHMENT TO FAMILY ON RE-ENTRY OUTCOMES: A LONGITUDINAL ASSESSMENT”, The Author 2016. Published by Oxford University Press on behalf of the Centre for Crime and Justice Studies (ISTD).