بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان )

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کیفیت زندگی زنان یکی از عوامل مهم و موثر در ارتقا و تعامل مطلوب زنان دراجتماع محسوب میشود. این امر به ویژه در قشر زنان پانهاده به میدان‌های آموزشی دانشگاهی که در تحقیق حاضر مدنظر است، اهمیت بیشتری دارد، زیرا در ایجاد و حفظ سلامت فکر وتوانایی مقابله با مشکلات روزمره زندگی، ایجاد روابط سالم و صمیمانه با هم‌نوعان و داشتن زندگی هدف دار نقش دارد. این پژوهش برآن است تا با بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان) توصیه‌ها و راهکارهایی را به برنامه‌ریزان و مدیران ارائه نماید. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی انجام شده و به منظور تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار spss و آزمون همبستگی ورگرسیون چندگانه استفاده نموده است. همچنین از روش توصیفی و تحلیلی در محدوده زمانی سال 97-1396 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل زن دانشگاه زنجان که 150 نفر هستند را شامل میشود. برای تعیین اندازه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و به تعداد 100نفرنمونه بررسی شده است. نتایج نشان داد هرچه میزان درآمد زن در خانواده افزایش یابد، سطح کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Income on Women’s Quality of Life (A Case Study of Female Employees of Zanjan University)

نویسندگان [English]

  • Syed Hussain Mirjalili 1
  • Narges Moradkhani 2
  • Mehri Abbaszadeh 3
1 Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Zanjan university
3 zanjan
چکیده [English]

Women’s quality of life is one of the important and effective factors in promoting the desirable interaction of women in the family and society. This is especially important for the higher-educated women who are considered in the present study, because it plays a role in creating and maintaining mental health and in the ability to cope with the problems of daily life, establish healthy and sincere relationships with others and have a purposeful life. The present study, by examining the impact of income on women’s quality of life (a case study of female employees of Zanjan University), aims to provide recommendations and solutions to planners and managers in this regard. This study was conducted using a quality of life questionnaire, and to analyze the data at two levels of descriptive and inferential statistics, SPSS software and multiple regression correlation test were used. Also, descriptive-analytical method has been used during the period of 2017-2018. The statistical population of this study included all female employees of Zanjan University, which were 150 people. The Cochran formula was used to determine the sample size and 100 people were investigated. The results showed that the higher the level of female income in the family, the higher the quality of life is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income
  • women
  • Quality of life
  • University of Zanjan
 
- -عشقی نیا , سمیرا و همکاران (1392). ارتباط وضعیت اقتصادی –اجتماعی با عادات تغذیه ای در زنان ساکن شمال شرق ایران , مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران , سال نهم , شماره یک , ص 29-21.
- فرانکل، ویکتور (1391). انسان در جستجوی معنا، ترجمه: علی اکبر معارفی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
-لطفعلی پور، محمد رضا ؛ فلاحی، محمد علی و برجی، معصومه (1390)، « بررسی تاثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران » فصلنامه مدیریت سلامت، شماره 14 (46)، ص 57.
-برجی، معصومه (1390). بررسی تاثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران، نشریه مدیریت سلامت، 14(46) : 57-70.
-لطیفی، غلامرضا و فرخ وندی، امیر (1390 (عوامل موثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفول، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، )9)3، 122-81.
-غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا. (1390 (. کیفیت زندگی: شاخص توسعة اجتماعی (چاپ دوم). تهران: شیرازه
-قمری، محمد، خوشنام، امیر حسین. (1390. (بررسی رابطه بین عملکرد خانوادة اصلی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان. فصلنامة خانواده پژوهی، 7)27(، 354 - 343.
کرمان ساروی، فتیحه، منتظری، علی، بیات، معصومه. (1390. (مقایسه کیفیت زندگی وابسته به سلامت زنان شاغل و خانه دار. فصلنامه پایش، 11(1، )116-111
-جواهری، فاطمه، سراج زاده، سید حسین و رحمانی، ریتا. (1389 . (تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان، مطالعة موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، )2)8، 162-143.
بیات، معصومه و بیات، محبوبه. (1389. (بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد. در مجموعه مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده(جلد دوم: 587- 575. (تهران: انتشارات پیام عدالت.
غفاری، غلام رضا و امیدی، رضا (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران : نشر شیرازه.
-ناز نجات، سحر (1387)، کیفیت زندگی و اندازه گیری آن، مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران، دوره 4، شماره 2: 57-62.
-ربانی خورسگانی، علی و کیانپور، مسعود (1385 (درآمدی بر رویکردهای نظری وتعاریف عملی مفهوم کیفیت زندگی. نشریه مددکاری اجتماعی، )4)5، 57-42.
-استاجی زهرا، یزدی مقدم حمیده، حیدری عباس (1385). بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال‌های 85-1384. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره 16، شماره 1 : 56-50.
-رستمی، آرین و صالحی، مسعود(1378)، کیفیت زندگی و مفهوم آن، سمینار کیفیت زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس.
- Makabe, S. , Takagai, J. , Asanuma, Y. , Ohtomo, K. , & Kimura, Y. (2015). Impact of work-life imbalance on job satisfaction and quality of life among hospital nurses in Japan. Industrial health, 53 (2), 152
Lee, y , J (2005), “Subjective quality of lif Measurement in Taipei “ , Building and Environment , No 43: 1205 -1215
-G. A. Kaplan et al. , “Inequality in Income and Mortality in the United States: Analysis of Mortality and Potential Pathways,” British Medical Journal (20 April 1996): 999 –1003.
-Diwan, R. (2000). " Relational Wealth and the Quality of Life". Journal of Socio-Economics, 29(4):. 305-340.
- Shin, Doh Chull, UC Irvine (2015). How People Perceive and Appraise the Quality of Their Lives: Recent Advances in the Study of Happiness and Wellbeing. Center for the Study of Democracy UC Irvine.
-Radermacher, Walter (2015). Quality of life Facts and views. Eurostat, Statistical books.