طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور . تهران . ایران

2 دانشگاه پیام نور . شیراز . ایران

10.30465/ws.2020.31622.3054

چکیده

تحقیق حاضر با هدف کلی طراحی مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحب نظر سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 30 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. از آزمون های کندال، بارتلت و کایزر مایر الکین KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) برای بدست آوردن ضریب توافق و امکان سنجی استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. از میان تعداد 89 عامل بدست آمده، بعد از اعمال نظر خبرگان و آزمون های فوق و ماتریس چرخشی تنها 52 عامل باقی ماند. با استفاده از نمودار سنگریزه و تحلیل عاملی اکتشافی نشانگرها در 5 بعد تقسیم شده و با استفاده از نظر گروه کانونی (Focus Group) و خبرگی محقق تحت عنوان سازمان، فرد، سیاست و قانون، خانواده و فرهنگ بومی کشور نام گذاری شدند و مدل پیشرفت شغلی زنان با رویکرد کار راهه شغلی در سازمان سنجش آموزش کشور طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Women`s Job Progress Model With Approach Of Career Path (Case Study: The National Organization Of Educational Testing‌)

نویسندگان [English]

  • neda hashemian 1
  • mohammad reza daraei 1
  • ali reza mooghali 2
  • majid zamaheni 1
1 payam noor university.tehran.iran
2 payam noor university.shiraz.iran
چکیده [English]

The current research with the purpose of designing a women`s job progress model with approach of career path was performed in National Organization of Educational Testing (NOET). The mixed method (quality and quantity) was used as the research method. Statistical population and sample included 30 authority members of NOET. The research data were collected through questionnaire in two stages according to the nature of Delphi method. The Kendal, Bartlett and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tests were used to receive the contingency coefficient and feasibility of using the exploratory factory analysis. Only 52 out of total 89 obtained factors remained after the decisions of authorities, the mentioned tests and rotational matrix. Results showed that, the indicators were divided into 5 dimensions and called under title of organization, entity, policy and law, family and local culture using the decision of Focus Group and profetionality of researcher who leading the design of women job progress model with career path approach in National Organization of Educational Testing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Job Progress
  • Career Path
  • women
  • National Organization of Educational Testing