دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، تابستان 1400 
6. تغییردر نظام معنایی امر طلاق

10.30465/ws.2021.25383.2652

زهرا حاجی شاه کرم؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا