تحلیل جامعه شناختی از خودبیگانگی زنان (مورد مطالعه: زنان بین 20 تا50 ساله شهر مشهد) بر اساس رویکرد نظریه مبنایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران.

3 استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.30465/ws.2021.29467.2914

چکیده

چکیده:
ازخود بیگانگی یک مفهوم مهم در تحلیل‌های جامعه‌شناختی برای تبیین رفتار انسان در جامعه است و بیانگر رابطه ناقص و ضعیف فرد با خود و جهانی است که قادر به نفوذ و تاثیرگذاری بر آن نیست و او خود را مانند شیء در جریان فعالیت‌های زندگی در می‌یابد که تحت سلطه دیگری یا جامعه قرار گرفته است. این امر منجر به ضعف‌ها و ناکامی‌های روانی و شخصیتی در فرد و مهمتراز آن اختلال در روابط فرد با نهادهای اجتماعی می‌گردد.
هدف از این تحقیق کشف و تفسیر آگاهی زنان در باب " ازخود بیگانگی" و ارائه یک مدل پارادیمی با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای است. برای گردآوری داده‌ها از شیوه نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است که در نهایت 20 نفر از زنان متاهل و مجرد در سه طبقه برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار به دلیل اهمیت پایگاه اجتماعی و اقتصادی از 6 محله شهر مشهد انتخاب شده و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفته‌اند و داده‌های بدست آمده نیز طی سه مرحله کدگذاری تحلیل شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: مقوله‌های؛ محدودیت‌های اجتماعی، نابرابری جنسیتی، ضعف در روابط اجتماعی، فشارهای اجتماعی، نادیده گرفتن خود، غرق شدن درتفسیر عمومی، شرایط علی ایجاد و تشدید از خودبیگانگی در زنان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of women's alienation with using of Grounded theory method (Case Study:Woman 20 to 50 Years old in Masshad)

نویسندگان [English]

  • zahra khavari 1
  • alireza mohsenitabriz 2
  • seied mohamad seied mirzaee 3
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University.tehran.iran
2 sociology.tehran university. iran
3 Demographics.shhid beheshti university.tehran
چکیده [English]

Alienation is an important concept in sociological analysis for explaining human behavior in society, and explanatory defective and weak relationship of the individual to himself and to world and she is not able to influence and impress on it as an object in activities of her life. She understands that dominated by another or society. This leads to psychological and personality weaknesses and failures and more importantly disorder in the individual relationships with social institutions.
The purpose of this research is to explore and interpret women's awareness of "self- Alienation" and to present a paradigmatic model using the method of grounded theory. purposive sampling method was used for data collection. Finally, 20 married and single women in three levels of upper class-middle class- lower class that due to the importance of social and economic position were selected from 6 neighborhoods of Mashhad. The interviews were in-depth and the data were analyzed during the three coding steps. The results of the study show that: social constraints, gender inequality, Weakness in social, social pressure, self-ignorance, and drowning in public commentary, they are causal condition that exacerbated women's alienation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self- Alienation
  • women
  • Life experience
  • grounded theory