نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، دانشگاه یزد

2 گروه روانشناسی دانشگاه یزد

10.30465/ws.2021.31854.3060

چکیده

هدف: پژوهش بررسی نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق بود. روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه پژوهش شامل 165 نفر از زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگستری شهر یزد بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های راهبردهای حل تعارض استراوس و همکاران، سبک های دلبستگی کولینز و رید و نشخوار خشم ساکودولسکی و همکاران بود.برای ارزیابی داده ها از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده شد. یافته‌ها: نشان داد شاخص های برازش مدل مفهومی پس از انجام اصلاحات جزئی در سطح قابل قبولی بوده اند و مدل ارزیابی شده با داده ها برازش خوبی داشت. اثر مستقیم سبک دلبستگی اضطرابی بر نشخوار خشم (55/0) و اثر مستقیم نشخوار خشم بر راهبردهای مذاکره (18/0-) و خشونت روانی (29/0) معنی دار بود اما اثر مستقیم سبک دلبستگی اضطرابی بر هیچ یک از راهبردهای حل تعارض معنی دار نبود. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان اینگونه استدلال کرد که سبک دلبستگی اضطربی در افراد می تواند به واسطه نشخوار افکار خشمگینانه بر راهبردهای حل تعارض مذاکره و خشونت روانی تاثیر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The mediating role of anger rumination in the relationship between anxious attachment style and conflict resolution strategies in women on the verge of divorce

نویسندگان [English]

  • zahra naderi nobandegani 1
  • fahimeh dehghani 2

1 psychology. yazd university

2 faculty of psychology yazd university

چکیده [English]

Aim: The study aimed to investigate the role of anger rumination in the relationship between anxious attachment style and conflict resolution strategies in women on the verge of divorce. Method: This was a descriptive-correlational study and the sample included 165 women seeking divorce from the Yazd Judiciary who were selected by convenience sampling method. The instruments included Strauss et al.'s Conflict Resolution Strategies Questionnaire, Collins and Read Attachment Styles, and anger Ruminant scale of Sukhodolsky et al. Structural equation model and Amos software were used to evaluate the data. findings: showed that the fit indices of the conceptual model after minor corrections were at an acceptable level and the evaluated model had a good fit with the data. The direct effect of anxious attachment on anger rumination (0.55) and the indirect effect of anger rumination on negotiation (-0.18) and psychological aggression (0.29) was significant but the direct effect of anxiety attachment was not significant on any of conflict resolution strategies. Discussion and Conclusion: Based on the obtained results, it can be argued that the style of anxious attachment in individuals can affect negotiation conflict resolution strategies and psychological violence through the rumination of angry thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxious attachment style
  • anger rumination
  • problem solving strategies
  • women on the verge of divorce