دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، بهار 1401 
5. اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان

10.30465/ws.2021.36131.3282

فاطمه آذرتاش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد