اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان

فاطمه آذرتاش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.36131.3282

چکیده
  عدم تمایل به ارتباط جنسی در زنان، سبب بروز آسیب‌های روان‌شناختی و هیجانی متعدد در این افراد و کاهش رضایت زناشویی و افزایش فرسودگی زناشویی می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری ...  بیشتر

اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج

سیما افسری راد؛ مژگان عارفی؛ محسن گلپرور

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.34583.3201

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته‌ غنی‌سازی ازدواج مبتنی بر واقعیت‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و همدلی در افراد داوطلب ازدواج انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه‌ افراد داوطلب ازدواج بود که از مهرماه تا آذرماه 1398 به منظور مشاوره پیش از ازدواج به ...  بیشتر

طراحی و ساخت پرسش‌نامة نگرش به رفتار فرازناشویی

سمیرا انتظاری؛ علی اکبر سیف؛ الهام فروزنده

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2022.39488.3445

چکیده
  مطالعۀ حاضر توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف کاربردی بود. نمونۀ پژوهش شامل ۴۳۷ نفر از کلیه زنان شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود. در ابتدا با استفاده از جدول مشخصات دوبعدی گویه‌های پرسشنامه تنظیم شد و برای بررسی روایی سازه، از تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی استفاده شد.نتایج نشان داد که ۹ عامل با مقادیر ویژۀ بیشتر از یک، 5/60 درصد از واریانس کل نمره‌ها ...  بیشتر

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران

محمد بهشتیان؛ فاطمه عبدی

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.28632.2869

چکیده
  زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی و صمیمیت می‌تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش‌بینی‌کننده های میل به طلاق در زنان متقاضی طلاق شهر تهران در سال 1397 بوده است.روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان متقاضی طلاق و عادی شهر تهران در سال ...  بیشتر

بررسی کارآمدی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام

شراره روحی مطلق؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ فریبا حافظی

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.34390.3191

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 مادر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ های سرمایه های روان شناختی لوتانز و بهزیستی ...  بیشتر

رابطه ویژگی‌های شخصیت و هوش هیجانی با گرایش به جرم در زنان زندانی 18 تا 40 ساله شهر تهران

ژاسنت صلیبی

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.38069.3380

چکیده
  هدف پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی در میان زندانیان زن جوان در شهر تهران بود. گروه نمونه در دسترس 202 نفر که به سه پرسش‌نامه شخصیت نئو ، هوش هیجانی شرینگ(1996) و گرایش به جرم تاناتنگ(2012) پاسخ دادند.داده ها ی خام با نرم افزار آماری spss تحلیل شدند. یافته های پژوهش با استفاده از مدل آمار استنباطی رگرسیون چندمتغیر نشان داد ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی شناختی مک کی و طرح‌واره درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم

ملیحه فدایی مقدم؛ حسن خوش اخلاق؛ حسن رضایی جمالویی

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2022.39698.3454

چکیده
  با وجود پژوهش‌های متعدد انجام شده در خصوص اثربخشی زوج درمانی شناختی مک کی و طرحواره درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی تفاوتهایی در پایداری این دو رویکرد مشاهده شد و این تفاوت‌ها منجر شد تا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی این دو رویکرد درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین متعارض شهر قم انجام شود.طرح این پژوهش نیمه آزمایشی ...  بیشتر

تدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار

فهیمه قشقایی؛ علی دلاور؛ جواد خلعتبری؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.33365.3148

چکیده
  هدف ازپژوهش حاضتدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار بود.پژوهش حاضر توصیفی ازنوع همبستگی و بر اساس معادلات ساختاری بود.جامعه موردمطالعه زنان سرپرست بهزیستی بود که در تیر-شهریور1398 به صورت طبقه بندی بعدی(سهمیه ای) ازشمیرانات،شهریار وشرق تهران نمونه ...  بیشتر

نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق

زهرا نادری نوبندگانی؛ فهیمه دهقانی

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.31854.3060

چکیده
  هدف: پژوهش بررسی نقش میانجی‌گری نشخوار خشم در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و راهبردهای حل تعارض در زنان در آستانه طلاق بود. روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه پژوهش شامل 165 نفر از زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگستری شهر یزد بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های راهبردهای حل تعارض ...  بیشتر

همبسته های پیش بین مصرف مواد در دختران نوجوان ایرانی

اسماعیل ناصری

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2022.38913.3412

چکیده
  نوجوانی یک دوره حساس برای سوء مصرف مواد است. این پژوهش با هدف شناسایی همبسته های پیش بین سوء مصرف مواد در بین دختران نوجوان ایرانی انجام شد. با استفاده از روش مرور نظام مند مطالعات فارسی که با روش همبستگی عوامل خطر و محافظت کننده مرتبط با مصرف مواد روان گردان در دختران نوجوان را مورد بررسی قرار داده بودند در چهار پایگاه داده‌ای نورمگز ...  بیشتر