نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

4 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.30465/ws.2021.33365.3148

چکیده

هدف ازپژوهش حاضتدوین مدل ساختاری راهبردهای مقابله ای بر اساس سرمایه های اجتماعی و روانشناختی با میانجیگری هوش معنوی در زنان سرپرست خانوار بود.پژوهش حاضر توصیفی ازنوع همبستگی و بر اساس معادلات ساختاری بود.جامعه موردمطالعه زنان سرپرست بهزیستی بود که در تیر-شهریور1398 به صورت طبقه بندی بعدی(سهمیه ای) ازشمیرانات،شهریار وشرق تهران نمونه گیری انجام شد.حجم نمونه باتوجه به تعدادمتغیرهای پژوهش،300 نفر درنظر گرفته شد.ابزار تحقیق پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای بلینگز و موس(CRI)؛ سرمایه های اجتماعی بولن( SC- IQ)؛ سرمایه های روانشناختی لوتانز (PCQ )وهوش معنوی کینگ( SSI )بود.داده ها ازطریق نرم افزار SMARTPLS-3 به منظور برآوردپارامترهای مدل موردبررسی قرار گرفت.نتایج نشان دادمدل برازش مطلوب را داشت و اگرچه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیش بین ومیانجی برمتغیرملاک(راهبرد مقابله ای) معناداربود ولی این ارتباط با همه مولفه های راهبردهای مقابله ای معنادار نبود.نتیجه گیری:رابطه مستقیم بین سرمایه های اجتماعی و روانشناختی باراهبردهای مقابله ای معناداربودولی رابطه سرمایه های روانشناختی با راهبرد حل مسئله معنادار شناسایی نشد. بعلاوه اگرچه رابطه غیر مستقیم بین سرمایه های اجتماعی ،روانشناختی و هوش معنوی با راهبردهای مقابله ای معناداربودولی با مولفه های راهبردی هیجان مداروجلب حمایت اجتماعی این ارتباط معنادار نشان داده نشد.واژگان کلیدی:مدل ساختاری ،سرمایه های اجتماعی ،سرمایه های روانشناختی ،هوش معنوی،زنان سرپرست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling structural equations of coping strategies based on social and psychological capital by mediated spiritual intelligence in female-headed households

نویسندگان [English]

  • fahime ghashghaei 1
  • Ali Delavar 2
  • javad khalatbari 3
  • abdollah shafiabady 4

1 Consulting & Educative . Psychology and; Consulting . Islamic Azad University Tehran markaz Branch . Tehran . Iran

2 professor& Allameh Tabatabaei University .measurment group.Tehran.Iran

3 Associate Professor of Psychology, Tonekabon Azad University.Iran

4 professor and counseling group, Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabaee.Tehran.Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to model the structural equations of coping strategies based on social and psychological capital through the mediation of spiritual intelligence in female-headed households. The present study was a descriptive correlational study based on structural equations-September 2017, sampling was done from Shemiranat, Shahriyar and East of Tehran (from Tehran) as the next classification (quota). The sample size was considered as300people according to the number of research variable Blings and Mouse(CRI);Bolen Social Capital(SC-IQ);Lutans Psychological Assets (PCQ) King Spiritual Intelligence(SSI)Data were analyzed using SPSS and SMARTPLS-3 software to estimate the model parameters.The results showed that the model had a good fit and although the effects Direct and indirect predictors and mediators of property variables(coping strategy)were significant, but this relationship was not significant with all components of coping strategies.Conclusion: Direct relationship between social and psychological capital with significant coping strategies Buddoli relationship of psychological capital with No significant problem solving strategy was identified. In addition, although the indirect relationship between social capital, psychological and spiritual intelligence with coping strategies was significant, but with emotional components and attracting social support, this relationship was not shown to be significant. Keywords: structural model, social capital, capital Psychology, spiritual intelligence, female-headed households

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural model
  • social capital
  • capital Psychology
  • spiritual intelligence
  • Female-headed households