نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد تمام، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.30465/ws.2021.36131.3282

چکیده

عدم تمایل به ارتباط جنسی در زنان، سبب بروز آسیب‌های روان‌شناختی و هیجانی متعدد در این افراد و کاهش رضایت زناشویی و افزایش فرسودگی زناشویی می‌شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان با کم‌میلی جنسی شهر تهران در سال 1397 بود. در این پژوهش تعداد 24 زن دارای کم‌میلی جنسی با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه-های آزمایش و کنترل گمارده شدند (در هر گروه 12 زن). زنان حاضر در گروه آزمایش به مدت 8 جلسه طی دوماه به صورت هفته‌ای یک جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان شناختی_رفتاری قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه‌‌ تمایل جنسی (هالبرت، 1992) استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس مختلط با استفاده از نرم‌افزار آماری 23SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی_رفتاری بر کم‌میلی جنسی در زنان تأثیر معنادار دارد (p <0/001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش کم‌میلی جنسی در زنان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Cognitive-Behavioral Therapy on the Women’s Hypoactive Sexual Desire

نویسندگان [English]

  • fatemeh azartash 1
  • abdoallah shafiabadi 2
  • mohammad reza falsafi nezhad 3

1 PhD student in guidance and counseling, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Measurement, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The lack of desire in sexual relationship in the women causes various psychological and emotional damages in these people and decrease of marital satisfaction and increase of marital burnout. Therefore, the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the women’s hypoactive sexual desire. the research method of the present study was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group and two-month follow-up stage. The statistical population of the study included the women with hypoactive sexual desire in the city of Tehran in 2019. 24 women with hypoactive sexual desire were selected through voluntary sampling method and randomly replaced into experimental and control groups (each group of 12 women). The women present in the experimental group received eight ninety-minute sessions of cognitive-behavioral therapy. Sexual desire questionnaire (Halbert, 1992) was used in the present study. The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 statistical software. the results showed that cognitive-behavioral therapy has significant effect on the women’s hypoactive sexual desire (p < 0.001) in a way that this therapy could lead to the decrease of women’s hypoactive sexual desire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hypoactive sexual desire
  • Cognitive-behavioral therapy
  • women’s