بازشناسی تحلیلی و مقایسه ای دایره ازدواج و همسرگزینی در متون دینی (مورد مطالعه:عهد عتیق و عهد جدید)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور

چکیده

ازدواج و مسائل مربوط به آن از موضوعات مهم و اساسی در ادیان کهن و باستانیبه حساب می‌آ‌‌ی. با مطالعه و بررسی متون دینی که سوای از ارزش های معنوی و انسانی از نظر تاریخی نیز واجد اعتبارتند این مفهوم به شکل گسترده و در ابعاد گوناگون بیان شده است. در کتاب های آسمانی عهد عتیق(تورات)و عهد جدید(انجیل) که از مهم ترین متون دینی محسوب می‌شوند، با آیات فراوانی روبرو هستیم که ضمن توجه و ترغیب به امر ازدواج و تشکیل خانواده، در انتخاب همسر قائل به رعایت حد و مرزها و قوانینو احکام دینی است و به طور طبیعی پیروانملزم به رعایت آن محدوده مورد نظر در موضوع ازدواج و انتخاب همسر هستند.هدف از این بررسی مطالعه تطبیقی در مورد محدوده و حدود همسر گزینی و تشکیل خانواده در ادیان یهود و مسیحیت بر اساس آموزه های مکتوب آنها(کتب مقدس)می‌باشد.یافته‌های این پژوهش به ما نشان می‌دهد اگر چه امروزه در انتخاب همسر علاقه و محبت زوجین نسبت به هم واجد اعتبار است اما بر اساس آموزه ها و احکام ذکر شده در دو کتاب تاریخی و دینی عهدعتیق وعهدجدید، پیروان ملزم به رعایت حدود و محدوده خاصی در انتخاب همسر بودهاند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical and comparative recognition of the circle of marriage and marriage in religious texts (Case study: Old Testament and New Testament)

نویسنده [English]

  • reza kiani
Assistant Professor of Population Research Institute
چکیده [English]

Marriage and related issues are considered to be important and fundamental issues in the ancient religions. By studying religious texts that are historically valid in addition to spiritual and human values, this concept has been expressed extensively and in various dimensions. In the heavenly books of the Old Testament (Torah) and the New Testament (Gospel), which are considered to be the most important religious texts, we encounter many verses that, while paying attention and encouraging marriage and starting a family, consider observing the hadd in choosing a spouse. And are the boundaries and rules and rules of religion, and naturally the followers are required to observe the desired range in the matter of marriage and choosing a spouse. The purpose of this study is a comparative study of the limits of marriage and family formation in Judaism and Christianity based on doctrine. The findings of this research show us that although today the couple's love and affection for each other is valid in choosing a spouse, but based on the teachings and rules mentioned in the two books Historical and Religious of the Old and New Testaments, followers were required to observe certain limits and limits in choosing a spouse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Circle of Marriage
  • History of Religion
  • Religious Texts
  • Old Testament
  • New Testament
اشتاین سالتز، آدین. (1383).سیری در تلمود.ترجمهء باقر  طالبی دارابی. چاپ اوّل .قم: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
ترجمه تفسیری کتاب مقدس. ( 1995 م ) . انگلستان :انجمن بین المللی کتاب مقدس.
ترجمه کتاب مقدس . ( 1999 م ) . انگلستان :انتشارات ایلام.
تقوی، نعمت اللّه.(1378) .مبانی جمعیت شناسی.چاپ چهارم. تبریز : نشر جامعه پژوه و نشر دانیال.
خاچیکی، سارو. ( 1351 ) .کشف الآیات  یا  آیه یاب  کتاب مقدس. چاپ اوّل.تهران:    انتشارات آفتاب عدالت.
دورانت، ویل. ( 1383 ).لذات فلسفه. ترجمهء عباسزریاب خویی. چاپ  پانزدهم.تهران : شرکتانتشارات علمی و فرهنگی.
شاکرین، حمید رضا (1389) دین شناسی. پرسش ها و پاسخ های دانشجویی. دفتر ششم. چاپ سوم. قم: انتشارات معارف. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
شاهاک، اسرائیل(1384) تاریخ یهود، آیین یهود. ترجمه: رضا آستانه پرست.چاپ دوم. تهران: نشر قطره.
شیخی، محمّد تقی.(1380) .مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی.چاپ دوّم . تهران:شرکت سهامی انتشار.
علیجانی، رضا(1389) زن در متون مقدس. زن در آیین یهودیت. چاپ اول. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
علیجانی، رضا(1389) زن در متون مقدس. زن در آیین مسیحیت. چاپ اول. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
عمید، حسن.( 1379 ) .فرهنگ عمید.چاپ شانزدهم.تهران: انتشارات امیر کبیر .
کتابی  احمد.( 1377 ) .درآمدی  بر اندیشه ها  و  نظریه های جمعیت شناسی.  چاپ  چهارم  .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کتابی، احمد. (1383) .«دایره همسرگزینی در بین خویشاوندان نزد اقلیت های دینی ایران» . فصلنامه جمعیت، سال دوازدهم، شماره 47 و 48، بهار وتابستان 1383 ،از ص 41 تا 60.
کلمان،کاترین(1392) دنیای تئو. ترجمه  مهدی سمسار. چاپ پنجم، تهران: انتشارات نقش جهان.
محمّدی، مجید. ( 1380 ) .بر بام های آسمان.چاپ اوّل.تهران:نشر مرکز.
محمّدیان، بهرام و دیگران. ( 1381 ).دایره المعارف کتاب مقدس.چاپ اوّل.تهران: انتشارات روز نو.
مطهری، مرتضی(1357) نظام حقوق زن در اسلام. چاپ هشتم. قم: انتشارات صدرا.
هاکس، جیمز . ( 1377 ). قاموس کتاب مقدس. چاپ دوّم . تهران : انتشارات اساطیر.