نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

10.30465/ws.2021.38069.3380

چکیده

هدف پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی در میان زندانیان زن جوان در شهر تهران بود. گروه نمونه در دسترس 202 نفر که به سه پرسش‌نامه شخصیت نئو ، هوش هیجانی شرینگ(1996) و گرایش به جرم تاناتنگ(2012) پاسخ دادند.داده ها ی خام با نرم افزار آماری spss تحلیل شدند. یافته های پژوهش با استفاده از مدل آمار استنباطی رگرسیون چندمتغیر نشان داد ویژگی‌های شخصیت و هوش هیجانی در مجموع 53/6 درصد واریانس گرایش به جرم را تبیین میکند. ویژگیهای شخصیت روان آزرده‌خویی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه به ترتیب بیشترین میزان واریانس گرایش به جرم پیش بینی نموده . بنا برضریبR2 در مورد دو ویژگی شخصیتی موافق بودن و باوجدان بودن نشان داد حدود یک درصد از واریانس گرایش به جرم را درسطح اطمینان نودو نه درصد به نحو معکوس پیش بینی مینماید به نحوی که آزمون فرضیه ها در این مورد نشان داد ویژگی شخصیتی موافق بودن از هیچ تأثیر معناداری بر متغیر ملاک برخوردار نبوده ، ویژگی با وجدان بودن دارای تاثیر معکوس و بالایی در سطح اطمینان بیش از 99 صدم بر گرایش به جرم در زنان زندانی بود. هوش هیجانی نیز از تاثیر متوسط معکوس و معناداری بر گرایش به جرم برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the relationship between personality features and emotional intelligence with criminal tendency of women prisoners in Tehran

نویسنده [English]

  • jacenthe salibi

چکیده [English]

The studys aim was to determine the relationship between personality features and emotional intelligence with criminal tendency of women prisoners in Tehran.sample number was 102 that answered three questionnaires named.
Neo Five-Factor Inventory of Personality Feature.emotional intelligence Shring ,criminal tendency and sub-hypothesis, SPSS statistical software was used to calculate descriptive statistics and Inferential multivariate regression statistics were applied to test hypothesis.
The study findings showed that variable of personality features and emotional intelligence explain in total 53.6% of variance of the criminal tendency. Furthermore it has seen that the features of neuroticism personality, extroversion, and openness to experience can explain most to the least rate of variance in tendency among woman and have the most positive effect on the criminal tendency. According to the R2 coefficient, the being agreeable personality feature has no significant effect on criterion variable, while the feature of being conscientious has reverse effect . About the relationship between emotional intelligence and criterion variable of criminal tendency, regression analysis showed that predictor variable explains % 31.8 from variance of criterion variable and that has moderate, reverse and significant effect on criminal tendency of women prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality features
  • emotional intelligence
  • criminal tendency