تجربه دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه شبکه های مجازی مختلف، بستری برای رابطه با جنس مخالف، در بین جوانان و نوجوانان ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با هدف فهم «تجربه زیسته دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی» در شهر بروجرد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند با 24 نفر از دختران نوجوان که تجربه رابطه با جنس مخالف را در فضای مجازی داشتند، مصاحبه نیمه ساخت یافته به عمل آمد. با استفاده از شیوه تحلیل تماتیک، داده های گردآوری شده مقوله بندی و تفسیر شدند. در نهایت شش مضمون اصلی و پانزده مضمون فرعی به دست آمد. مضامین اصلی عبارتند از:" تنگی آشیانه زندگی روزمره"، " فضای مجازی زمینه ساز تسهیل روابط جدید ارتباطی" که در بخش آغاز رابطه دیده می شود، "ستایش دخترانه- پرستش پسرانه" و " باز اندیشی در قواعد و هنجارها " در بخش تجارب از رابطه ، "رل بی شناخت و کات با شناخت" و "احساس بازی و بازندگی" که در بخش پایان رابطه جای گرفته است. نتایج بیانگر آن است که فضای مجازی رابطه با جنس مخالف در بین نوجوانان را تسهیل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experience of adolescent girls in dealing with the opposite sex in cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mansour Fathi 1
  • Ahmad Ghyasvand 2
  • masoume shakaram 3
1 Associate Professor, Faculty of social sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Associate Professor, Faculty of social sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 M.A in Social Work, Faculty of social sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, the evidences suggest that the relationship with the opposite sex has extended among teenagers in Iran. In this study, we aimed to understand “lived experience of teenage girls in the relationship with the opposite sex through cyberspace." A phenomenological approach was applied and targeted sampling method was used to achieve theoretical saturation in the study. The semi-structured deep interviews were conducted with 24 teenage girls who had experienced relationship with the opposite sex. Finally, the data collected were categorized and interpreted through using a thematic analysis. The findings of this study were divided into six main themes and 15 sub-themes. The main themes are: "The narrow nest of everyday life", "wideness of space", " girly praise-worshiping boys," "Revising rules and norms," " Unknowable relation and cutting with knowledge," and "feeling play with and loser". The results of this study showed that the relationship with the opposite sex is extended to adolescents. Since the specific characteristics of cyberspace, this space facilitates relationships with the opposite sex. Teen girls are redefining gender norms and adherence to traditional norms has fallen, due to the relatively traditional atmosphere that indicates that relations are formed secretly and without education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship with the opposite sex
  • qualitative research
  • teenager
  • experience
  • cyberspace
ادیب، یوسف؛ فتحی آذر، اسکندر و کشاورز، سمیه(1394). تجربه دختران دانشجو از سایت های اینترنتی: مطالعه پدیدارشناسی؛ مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال دوازدهم، بهار و تابستان 1394، ش 1، ص 93-115
باومن، زیگمونت.( 1384). عشق سیاال در باب ناپایداری پیوندهای انسانی. عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
برگر، پ. و لوکمان، ت (1375). ساخت اجتماعی واقعیات ، ترجمه: فریبرز مجیدی، تهران: علمی و فرهنگی.
پردل، هادی(1395).اثر بخشی نظارت والدین بر میزان خطر پذیری نوجوانان،فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، ش 2، ص 23-25
توسلی، غلام عباس(1380). نظریه های جامعه شناسی، تهران: سمت، چاپ هشتم
خرمایی، فرهاد و زارعی، نسیبه (1395). روابط بین دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوان؛ فصلنامه مشاوره کاربردی، ص 89-106
رجبی، ماهرخ و البرزی، صدیقه( 1396). نگاه جامعه شناختی به رابطه ی تماشای ماهواره و دوستی با جنس مخالف، فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره 2، شماره 4، ص 15-1
زاده محمدی ، علی و احمد آبادی، زهره (1388). بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و راهکارهایی برای پیشگیری از جرم در محیط خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی، 5(20)، 485-467
سیدان، فریبا و نجفی نژاد،نرگس( 1391). بررسی عوامل موثر بر نگرش دختران نسبت به روابط با جنس مخالف، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ص 89-119
شریف زاده ، حکیمه السادات؛ میر محمدتبار، سید احمد و سهرابی، مریم( 1395). رابطه فناروری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای کاهش آن؛ فصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی، س 11، ش 22 ص 7-28
صمیمی، عادله؛ مظاهری، علی و حیدری، محمود(1391).ارزیابی تحولی کیفیت روابط دوستی نوجوانان، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی،33، 47-60
گافمن، الف(1391). نمود خود در زندگی روزمره، ترجمه : مسعود کیانپور، تهران: مرکز نشر .
قاسمی، عدلی پور، برندگی (1395).تببین رابطه استفاده از شبکه ی اجتماعی فیس بوک با هویت جنسیتی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شمارة دوم،77 - 100
کرسول، جان (1394). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد( روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردی). ترجمه حسن دانایی فرد. تهران:نشر صفار
گافمن، الف (1391). نمود خود در زندگی روزمره، ترجمه : مسعود کیانپور، تهران: مرکز نشر .
گلزاری، محمود( 1384). آموزش و مشاوره با نوجوانان در زمینه ارتباط با جنس مخالف، فصلنامه روانشناسی تربیتی، دوره1، شماره 1،پاییز، ص 105-122
گیدنز، آنتونی (1390). پیامدهای مدرنیت. محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز
محمدی، فردین؛ محمدی، حسین(1395)، مطالعه کیفی پیامدهای ارتباط با جنس مخالف در میان نوجوانان دختر و پسر( مطالعه موردی: نوجوانان مشهد)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 5، شماره 4
مولایی، مهری و جانی، ستاره( 1394). رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به جنس مخالف، رفتارهای جنسی، الکل، خشونت، چت و هک؛ ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال نوزدهم، شماره ششم
مهاجری ،مریم (1396). فمینیسم جهانی و چالش های پیش رو، تهران :اسرار علم، ص.52
میرزایی، خ و برغمدی، ه(1389). رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 34 ،ص131-158.
قاسمی، وحید؛ عدل پور، صمد و کیانپور، مسعود( 1391). تعامل در فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس بوک و جوانان شهر اصفهان، فصلنامه علمی- پژوهشی دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره دوم (پیاپی 42)، ص 36-5   
غیاثوند، احمد (1935) «دنیای زنان در پرتو توسعه فضاهای جنسیتی شهری»، مجله توسعه محلی (روستایی ـ شهری)، شماره 2.
 
Briggle.A.(2008) Real Frinds.How the internet can foster friendship. Ethics and information Technology.10. p.71-79
Bullingham, L. & Vasconcelos, A. C. (2013) “The Presentation of Self in the Online World: Goffman and the Study of Online Identities.” Journal of Information Science. 39 (1): 101 – 112
Cesar, G., & Torres, J. (2011). Of Virtual friendships, romantic relationships and safety: A survey on how college students of msu-iit think. The first international conference on interdisciplinary research and development, Thailand, Wednesday 1 June 2011
Cheung, Christy M. K. & Pui-Yee Chiu & Matthew K.O. Lee (2011) Online Social Networks: Why do Students use Facebook? Computers in Human Behavior, 27, 1337–1343.
Kobayashi, Tetsuro (2007) The Effect of Mobile Phone-e-mailing On Socialization, Society Journal: Japanese Journal of Social Psychology, Vol. 23, No.1
Kvale, Steinar and SvendBrinkmann, (2009) “Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing”, Second Editions, Sage Publications.
Pempek, T.A. et al (2009) College Students’ Social Networking Experiences on Facebook, Journal of Applied Developmental.
Grace Chi En Kwan, Marko M. Skoric, Facebook bullying: An extension of battles in school, Computers in Human Behavior, Volume 29, Issue 2013, Pages 16-25, ISSN 0747-5632.