نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

10.30465/ws.2021.27804.2809

چکیده

امروزه شبکه های مجازی مختلف، بستری برای رابطه با جنس مخالف، در بین جوانان و نوجوانان ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با هدف فهم «تجربه زیسته دختران نوجوان از رابطه با جنس مخالف در فضای مجازی» در شهر بروجرد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند با 24 نفر از دختران نوجوان که تجربه رابطه با جنس مخالف را در فضای مجازی داشتند، مصاحبه نیمه ساخت یافته به عمل آمد. با استفاده از شیوه تحلیل تماتیک، داده های گردآوری شده مقوله بندی و تفسیر شدند. در نهایت شش مضمون اصلی و پانزده مضمون فرعی به دست آمد. مضامین اصلی عبارتند از:" تنگی آشیانه زندگی روزمره"، " فضای مجازی زمینه ساز تسهیل روابط جدید ارتباطی" که در بخش آغاز رابطه دیده می شود، "ستایش دخترانه- پرستش پسرانه" و " باز اندیشی در قواعد و هنجارها " در بخش تجارب از رابطه ، "رل بی شناخت و کات با شناخت" و "احساس بازی و بازندگی" که در بخش پایان رابطه جای گرفته است. نتایج بیانگر آن است که فضای مجازی رابطه با جنس مخالف در بین نوجوانان را تسهیل نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The experience of adolescent girls in dealing with the opposite sex in cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mansour Fathi 1
  • Ahmad Ghyasvand 2
  • masoume shakaram 3

1 Ph.D. in Social Work, Assistant Professor, Department of social work, Faculty of social sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 assistant Professor of allameh Tabataba'i university

3 Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Recently, the evidences suggest that the relationship with the opposite sex has extended among teenagers in Iran. In this study, we aimed to understand “lived experience of teenage girls in the relationship with the opposite sex through cyberspace." A phenomenological approach was applied and targeted sampling method was used to achieve theoretical saturation in the study. The semi-structured deep interviews were conducted with 24 teenage girls who had experienced relationship with the opposite sex. Finally, the data collected were categorized and interpreted through using a thematic analysis. The findings of this study were divided into six main themes and 15 sub-themes. The main themes are: "The narrow nest of everyday life", "wideness of space", " girly praise-worshiping boys," "Revising rules and norms," " Unknowable relation and cutting with knowledge," and "feeling play with and loser". The results of this study showed that the relationship with the opposite sex is extended to adolescents. Since the specific characteristics of cyberspace, this space facilitates relationships with the opposite sex. Teen girls are redefining gender norms and adherence to traditional norms has fallen, due to the relatively traditional atmosphere that indicates that relations are formed secretly and without education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship with the opposite sex
  • qualitative research
  • teenager
  • experience
  • cyberspace