تجربه زیسته زنان مبتلا به اعتیاد در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان یاسوج

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج

4 دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

درواقع این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که زنان درگیر در فرایند اعتیاد چه درک و تفسیری از فرایند اعتیاددارند. به همین خاطر از روش تحقیق کیفی و به‌طور خاص از نظریه زمینه‌ای برای تحلیل دادهها استفاده‌شده است. در این پژوهش 15 نفر از زنان معتاد مستقر در کمپ‌های ترک اعتیاد استان با مصاحبه عمیق جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک‌های تقلیل و کدگذاری مصاحبه‌ها در تئوری زمینه‌ای داده‌ها تفسیر و تحلیل شدند. مصاحبه‌شوندگان در وهله اول با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند چراکه محققان سعی در مراجعه به زنانی داشته‌اند که مبتلابه اعتیاد بودند و در کمپ‌های ترک اعتیاد مستقر بودند و در مرحله دوم با استفاده از نمونه‌گیری نظری با زنان مصاحبه گردید تا اینکه تحقیق به اشباع رسید. یافتههای به‌دست‌آمده در قالب مدل زمینهای مورد تحلیل و تفسیر قرارگرفته و درنهایت این مدل در قالب یک مدل نهایی زمینه‌ای در 15 مقوله ارائه‌شده است. انتشار نسبی- سببی، دوقطبی سبک‌های فرزند پروری مستبدان سهلانگارانه، شرایط ایجابی، کنش متقابل بزهکارانه، کمبودهای‌روانشناختی، فقدان آگاهی و شناخت از مواد مخدر، کنش/ پیامداجتماعی، واکنش‌های درون خانوادگی جهت ترک، ناهنجاری رفتاری، اهرم‌های تجدید همنوایی، هزینه‌های اعتیاد، پیامدهای نگرشی- کنشی، عملکرد شبه ویروس، احساس نیاز به حمایت اجتماعی و بی‌تعهدی ناخواسته.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the lived experience of addictive women in Kohgiloyeh and Boyerahmad province

نویسندگان [English]

 • sadegh jahanbakhshganjeh 1
 • Seyed Suleiman Hosseini Nik 2
 • sahar jahanbakhshganjeh 3
 • nashmin khezri 4
1 PhD student in Cultural Policy, Kharazmi University, Tehran (Corresponding author)
2 Assistant Professor and Academic Member of Yasuj Farhangian University
3 Assistant professor and member of the academic staff of the Department of Psychology, Faculty of Human Sciences, Yasouj University
4 PhD student of social issues of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the viewpoints and actions taken from this viewpoint on the phenomenon of women addiction from the perspective of drug addicts residing in the Kohgiluyeh and Boyerahmad province addiction camps, and to identify the conditions, interactions and consequences of the condition and interactions on the phenomenon. Survey based on interviewee opinion .In fact, this study seeks to answer the question of what factors and conditions women have become addicted to and who are addicted to. Research Method This research is a qualitative method and in particular the field theory method has been used for data analysis. Relative propagation - causality, bipolar despotic parenting styles - negligence, Positive Conditions, Infectious Interactions, Psychological Deficiencies, Lack of Awareness and Recognition of Drugs, Social Exclusion, Family Outreach Reactions, Social Isolation, Behavioral Abnormalities, Stigma, Subcultured Addiction, Pseudo-Virus Function, Conjunctival Leverage, Addiction Costs Attitude - Action, feeling of need for social support and unwanted commitment. In the next step, these extracted categories were presented under a core category called Addiction of Women as Unhealthy Naming and Storyline Socialization, and finally a paradigm model with a section on conditions, interactions and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • addiction"
 • addiction women"
 • drug disposa"
 • l
 • grounded theory"
 • "
 • paradigm model"
احمدی، حبیب (۱۳۸۴)، جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: نشر سمت.
استروس، انسلم و جولیت کربین(1391). مبانی پژوهش کیفی, فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
اهدایی، مریم(1391). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در اعتیاد زنان(موردمطالعه مراجعه‌کنندگان درمانگاه سرزمین پاک استان البرز)»،[پایان‌نامه کارشناسی ارشد]، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
بهرامی احسان، هادی(1383) اعتیاد و فرایند پیشگیری، تهران: انتشارات سمت.
بیاتی، پروانه(1389). «بستر اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر اعتیاد به مواد روان‌گردان در میان زنان»، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال چهارم، شماره 14: 15-7.
جعفرپورصادق، الهام و عدالت‌جو، اعظم(1393). «بزه پوشی و تأثیر آن در پیشگیری از انحراف ثانویه»، تحقیقات حقوقی آزاد، سال هفتم، شماره 23: 37-17.
جواهری، فاطمه؛ سراج زاده، سیدحسین و میرو قشلاق، فریق(1389). «اعتیاد به‌مثابه بیماری: نگرش نمونه‌ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره 4: 36-19.
خادمیان، طلیعه و زهرا قناعتیان(1387). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران (مراکز تولد دوباره، خانه خورشید)»، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره :86-59.  
دانایی، نسرین(1394). «ارتباط بین اعتیاد و امنیت اجتماعی در جامعه شهری»، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال نهم، شماره 36: 48-31.
رابینگتن، ارل و مارتین واینبرگ (1391 ). رویکردهای نظری هفت‌گانه در بررسی مسائل اجتماعی. ترجمه رحمت‌الله صدیق سروستانی. تهران: نشر دانشگاه تهران
ستوده، هدایت الله(1399). آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات)، تهران: انتشارات آوای نو.
سلیمی، علی و داوری، محمد(1385). جامعه‌شناسی کج‌روی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1389 ). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی ). تهران: نشر سمت.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله و آرش نصر اصفهانی(1389).« اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن‌خوابی در شهر تهران؛ پژوهش کیفی»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره4: 18-1.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله(1387).آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات سمت.
صرامی، حمید؛ قربانی، مجید و مینوئی، محمود(1392). «بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع شناسی اعتیاد در ایران»، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره 26:
علی وردی نیا، اکبر(1384). «مطالعه جامعه­شناختی اعتیاد به مواد مخدر در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 20: 212-193.
فرخی، میثم و شهبازی، امین(1396). «مطالعه کیفی تجربه زیسته اعتیاد به ماری جو آنا در میان دانشجویان شهر تهران»، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره نهم، شماره 2: 258-237.
کرمی زاده، الهام و بوستانی، داریوش(1396). «پیامدهای مصرف شیشه: مطالعه کیفی زنان معتاد در شهر کرمان»، مطالعات زن و خانواده، دوره پنجم، شماره 1: 35-7.
گروسی، سعیده و محمدی دولت‌آباد، خدیجه(1390). «تبیین تجربه زیسته زنان وابسته به مواد مخدر از پدیده­ی اعتیاد»، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شماره اول، 74-55.
محسنی تبریزی، علیرضا(1380). «بررسی وضعیت معتادان در ایران»، نشریه تأمین اجتماعی، شماره 8: 236-209.
محمدپور، احمد (1392 ). روش تحقیق کیفی، ضد روش 1. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
محمدی، بیوک(1390) درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نجاری، فارس(1386). «بررسی اعتیاد در زنان معتاد مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد تهران در سال 85-84»، مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 25 ، شماره4: 463-457.
هاشمی، سیدمحمدرضا(1388). «ارزیابی تحولات و آخرین وضعیت اعتیاد در کشور»، گزارش جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، شماره 213: 1-1.
ولی پور، رقیه(1395). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر­اعتیاد زنان به موادمخدر)موردمطالعه: زنان معتاد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد در سطح شهر قم(،[پایان‌نامه کارشناسی ارشد]، رشته جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی.
یاوری بافقی، امیرحسین و پوراسدی، محمد(1390). «رویکرد آمیخته پژوهی در امنیت پژوهی: چیستی و چرایی»، مطالعات مدیریت انتظامی، سال ششم، شماره 4: 665-645.
یوسفی افراشته، مجید؛ امیری، محسن؛ مروتی، ذکراله؛ بابامیری، محمد و چراغی، اباذر(1394). «عوامل حمایت‌کننده پایداری ترک مصرف مواد مخدر: یک مطالعه کیفی»، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال چهارم، شماره 3: 289-280.
صنیعی، ماندانا(1396). مبانی نظری آسیب‌های اجتماعی، ارائه‌شده در
 
Haight., Wwndy, L., Carter-Black., Janet D., Sheridan., Kathryn., (2009). Mothers' experience of methamphetamine addiction: A case-based analysis of rural, midwestern women, Children and Youth Services Review, VOL.31. No,1: 71-77.
Hanpatchaiyakul., Kulnaree. Eriksson., Henrik. Kijsomporn., Jureerat and Ostlund., Gunnel(2017). Lived Experience of Thai Women with Alcohol Addiction, Asian Nursing Research, No. 11. 304-310.
Kermode., Michelle. Hangzo Songput., Chinzaning, Z Sono., Collins, Nungsang Jamir., Temjen and Devine., Alex.(2012) .Meeting the needs of women who use drugs and alcohol in North-east India – a challenge for HIV prevention services. BMC Public Health,Vol. 12,  No.825, 1-12.
Peled, E., Sacks, I.,(2008). Family Relations. "The self-perseption of Women Who Live With an Alcoholic Partner: Dialoging With Deviance, Sterngth, and Self-Fulfillment"  inneapolis:Jul 2008.