نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه فرهنگیان

3 دانشگاه یاسوج

10.30465/ws.2021.28304.2847

چکیده

درواقع این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که زنان درگیر در فرایند اعتیاد چه درک و تفسیری از فرایند اعتیاددارند. به همین خاطر از روش تحقیق کیفی و به‌طور خاص از نظریه زمینه‌ای برای تحلیل دادهها استفاده‌شده است. در این پژوهش 15 نفر از زنان معتاد مستقر در کمپ‌های ترک اعتیاد استان با مصاحبه عمیق جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک‌های تقلیل و کدگذاری مصاحبه‌ها در تئوری زمینه‌ای داده‌ها تفسیر و تحلیل شدند. مصاحبه‌شوندگان در وهله اول با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند چراکه محققان سعی در مراجعه به زنانی داشته‌اند که مبتلابه اعتیاد بودند و در کمپ‌های ترک اعتیاد مستقر بودند و در مرحله دوم با استفاده از نمونه‌گیری نظری با زنان مصاحبه گردید تا اینکه تحقیق به اشباع رسید. یافتههای به‌دست‌آمده در قالب مدل زمینهای مورد تحلیل و تفسیر قرارگرفته و درنهایت این مدل در قالب یک مدل نهایی زمینه‌ای در 15 مقوله ارائه‌شده است. انتشار نسبی- سببی، دوقطبی سبک‌های فرزند پروری مستبدان سهلانگارانه، شرایط ایجابی، کنش متقابل بزهکارانه، کمبودهای‌روانشناختی، فقدان آگاهی و شناخت از مواد مخدر، کنش/ پیامداجتماعی، واکنش‌های درون خانوادگی جهت ترک، ناهنجاری رفتاری، اهرم‌های تجدید همنوایی، هزینه‌های اعتیاد، پیامدهای نگرشی- کنشی، عملکرد شبه ویروس، احساس نیاز به حمایت اجتماعی و بی‌تعهدی ناخواسته.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the lived experience of addictive women in Kohgiloyeh and Boyerahmad province

نویسندگان [English]

  • sadegh jahanbakhshganjeh 1
  • Seyed Suleiman Hosseini Nik 2
  • sahar jahanbakhshganjeh 3
  • nashmin khezri 1

1 kharazmiuni

2 Yasuj Farhangian University

3 Yasuj University

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the viewpoints and actions taken from this viewpoint on the phenomenon of women addiction from the perspective of drug addicts residing in the Kohgiluyeh and Boyerahmad province addiction camps, and to identify the conditions, interactions and consequences of the condition and interactions on the phenomenon. Survey based on interviewee opinion .In fact, this study seeks to answer the question of what factors and conditions women have become addicted to and who are addicted to. Research Method This research is a qualitative method and in particular the field theory method has been used for data analysis. Relative propagation - causality, bipolar despotic parenting styles - negligence, Positive Conditions, Infectious Interactions, Psychological Deficiencies, Lack of Awareness and Recognition of Drugs, Social Exclusion, Family Outreach Reactions, Social Isolation, Behavioral Abnormalities, Stigma, Subcultured Addiction, Pseudo-Virus Function, Conjunctival Leverage, Addiction Costs Attitude - Action, feeling of need for social support and unwanted commitment. In the next step, these extracted categories were presented under a core category called Addiction of Women as Unhealthy Naming and Storyline Socialization, and finally a paradigm model with a section on conditions, interactions and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ addiction"؛ addiction women"؛ drug disposa"؛ l
  • "؛ grounded theory"؛
  • "؛ paradigm model"