نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد کرج

10.30465/ws.2021.28632.2869

چکیده

زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی و صمیمیت می‌تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش‌بینی‌کننده های میل به طلاق در زنان متقاضی طلاق شهر تهران در سال 1397 بوده است.
روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان متقاضی طلاق و عادی شهر تهران در سال های 1397 می باشد. نمونه مورد نظر شامل 350 نفر بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه شخصیت (NEO) فرم بلند، پرسشنامه صمیمیت باگاروزی استفاده شده بود.
یافته ها : تحلیل آماری نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی و صمیمیت در سطح 01/0 توان پیش بینی طلاق را در زنان دارند.
نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی و سبک‌های صمیمیت به صورت مثبت طلاق را پیش بینی می‌کند. همچنین با افزایش نمره فرد در ویژگی های شخصیتی و صمیمیت طلاق کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between personality traits and intimacy as predictors of divorce tendency in women living in Tehran

نویسندگان [English]

  • mohamad beheshtiyan 1
  • Fateme Abdi 2

1 assitant professor

2 PHD Candidate at Islamic Azad University, Karaj Branch

چکیده [English]

Background and Aim: Given the importance that personality traits and intimacy can have in predicting divorce, the purpose of this study was to investigate the relationship between personality traits and intimacy as predictors of divorce tendency in women. The divorce was filed in Tehran in 2018.
Materials and Methods: The statistical population of this study included all women seeking divorce in the city of Tehran in the year 2018. The sample consisted of 350 individuals who were selected by multistage sampling. Data were collected using two long form Personality Inventory (NEO), baggage intimacy questionnaire.
Results: Statistical analysis of the results showed that personality traits and intimacy at 0.01 level can predict divorce in women.
Conclusion: The results of this study showed that personality traits and styles of intimacy positively predict divorce. It also decreases with increasing individual scores on personality traits and intimacy of divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • personality traits
  • intimacy
  • women