نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه عربی دانشکده ادبیات دانشگاه خلیج فارس- ایران

2 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

4 3- خداداد بحری/ دکتری زبان و ادبیات عربی، استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.

10.30465/ws.2021.30573.2982

چکیده

فمینیسم، واژه‌ای فرانسوی به معنی طرفداری از حقوق زن است ، قدمتی به اندازة تاریخ دارد. به دنبال آن، نقد زن محور بر روی آثار ادبی، نیز شکل گرفت. جوخه حارثی، نویسندة سرشناس عمانی با رمان "دختران ماه" خود که موضوع محوری آن، سه خواهر در روستای عوافی هستند، با رویکردی واقع‌گرایانه از تجربه‌های زنانه و مشکلات آن‌ها در جامعة کوچک و تازه مدرنیته‌شدة روستای عوافی در عمان می‌نویسد.
نگارندگان در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی می‌کنند تا با توجه به مفاهیم فمینیستی به کار رفته در رمان به تحلیل نگاه‌ حارثی به زنان و شیوۀ توصیف او از وضعیت آنان پرداخته و ما در این تحقیق، به مسائل مهمی همچون: سرکوب احساس عشق، ازدواج، زایمان و مادری، تجاوز، طلاق، مردسالاری و رفتار متفاوت با دختران و پسران از بدو تولد، بررسی کنند. بیشترین مفاهیم فمنیستی در این رمان، مربوط به ازدواج ومادر شدن و عشق در میان دختران و حق انتخاب آن‌ها در مسائل مهم و غیر مهم زندگی‌شان و خشونت بر زنان و مردان است. در ضمن از تحلیل شخصیت‌های زنان این رمان چنین به نظر می‌آید که می‌توان آن‌ها را بر اساس دیدگاهشان به سه دستة؛ سنتی، کمی مدرن و مدرن‌تر تقسیم‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review Of Educational Concepts In The “Sayyedat Al-Ghamar” (Moon Women) Novel By Jokha Harithi

نویسندگان [English]

  • Muhammad Javad Pourabed 1
  • Fatemeh Jamali 2
  • rasoul balavi 3
  • Khodadad Bahri 4

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Boushehr, Iran

2 Persian gulf university- Bushehr- Iran

3 Rasoul Balavi/ Associate professor of Arabic language and literature, Bushehr, IRAN,

4 Khodadad Bahri/ Assistant professor of Arabic language and literature, Bushehr, IRAN

چکیده [English]

Feminism is a French word means to advocate for women’s rights. It was followed by feminine criticism on literary works that feminism is a modern word, which although it has a long story. Johah Harithi, a well-known Omani writer in her novel “moon women” writes about three sisters who live in the village of Awafi in the central theme. A realistic approach to women’s experiences and their problems in a small and newly modernized society of Awafi village in Oman.
Authors in this research try to analyze Harithi’s view of women and describe their situation by descriptive-analytical method according to the feminist concepts used in the novel. In this study, we deal with Important issues like; suppression of love, marriage, childbirth, motherhood, aggression, divorce, patriarchy, different behavior among girls and boys from birth. In addition, by analyzing the characters of women in this novel we find that we can divide them into three categories based on their perspective: traditional, a little modern, modern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminism
  • Educational Concepts
  • Jokha Harithi
  • Sayyedat Al-Ghamar Novel