واکاوی مفاهیم تربیتی فمینیسم در رمان "سیدات القمر" (دختران ماه) اثر جوخه حارثی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس (نویسنده مسئول)،

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس

4 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

فمینیسم، واژه‌ای فرانسوی به معنی طرفداری از حقوق زن است ، قدمتی به اندازة تاریخ دارد. به دنبال آن، نقد زن محور بر روی آثار ادبی، نیز شکل گرفت. جوخه حارثی، نویسندة سرشناس عمانی با رمان "دختران ماه" خود که موضوع محوری آن، سه خواهر در روستای عوافی هستند، با رویکردی واقع‌گرایانه از تجربه‌های زنانه و مشکلات آن‌ها در جامعة کوچک و تازه مدرنیته‌شدة روستای عوافی در عمان می‌نویسد.
نگارندگان در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی می‌کنند تا با توجه به مفاهیم فمینیستی به کار رفته در رمان به تحلیل نگاه‌ حارثی به زنان و شیوۀ توصیف او از وضعیت آنان پرداخته و ما در این تحقیق، به مسائل مهمی همچون: سرکوب احساس عشق، ازدواج، زایمان و مادری، تجاوز، طلاق، مردسالاری و رفتار متفاوت با دختران و پسران از بدو تولد، بررسی کنند. بیشترین مفاهیم فمنیستی در این رمان، مربوط به ازدواج ومادر شدن و عشق در میان دختران و حق انتخاب آن‌ها در مسائل مهم و غیر مهم زندگی‌شان و خشونت بر زنان و مردان است. در ضمن از تحلیل شخصیت‌های زنان این رمان چنین به نظر می‌آید که می‌توان آن‌ها را بر اساس دیدگاهشان به سه دستة؛ سنتی، کمی مدرن و مدرن‌تر تقسیم‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review Of Educational Concepts In The “Sayyedat Al-Ghamar” (Moon Women) Novel By Jokha Harithi

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jamali 1
  • Muhammad Javad Pourabed 2
  • Khodadad Bahri 3
  • rasoul balavi 4
1 M.A Student (Arabic language and literature) at Persian gulf university
2 Associate Professor (Arabic language and literature) at Persian gulf university (Corresponding Author),
3 Assistant professor of Arabic language and literature, Bushehr, IRAN
4 Associate Professor ,Arabic language and literature, at Persian gulf university
چکیده [English]

Feminism is a French word means to advocate for women’s rights. It was followed by feminine criticism on literary works that feminism is a modern word, which although it has a long story. Johah Harithi, a well-known Omani writer in her novel “moon women” writes about three sisters who live in the village of Awafi in the central theme. A realistic approach to women’s experiences and their problems in a small and newly modernized society of Awafi village in Oman.
Authors in this research try to analyze Harithi’s view of women and describe their situation by descriptive-analytical method according to the feminist concepts used in the novel. In this study, we deal with Important issues like; suppression of love, marriage, childbirth, motherhood, aggression, divorce, patriarchy, different behavior among girls and boys from birth. In addition, by analyzing the characters of women in this novel we find that we can divide them into three categories based on their perspective: traditional, a little modern, modern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminism
  • Educational Concepts
  • Jokha Harithi
  • Sayyedat Al-Ghamar Novel
آبوت، پاملا و کلر والاس (1385). جامعه‌شناسی زنان، ترجمة منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
آندره، میشل (1383ش). جنبش زنان، ترجمۀ هما زنجانی‌زاده، تهران: نیکا.
حارثی، جوخه(2010م). سیدات القمر، بیروت: دارالآداب.
حارثی، جوخه (1398ش). دختران مهتاب، مترجم نرگس بیگدلی، تهران: افراز.
داد، سیما (1378). فرهنگ اصطلاحات ادبی، جلد سوم، تهران: مروارید.
دوبوار، سیمون (1380). جنس دوم، ترجمة قاسم صنعوی، تهران: نشر توس.
رضوانی، محسن (1384). پایان جنسیت، جلد اول، تهران: انتشارات باشگاه اندیشه.
زیبائی‌نژاد، محمدرضا (1382ش). در مجموعه مقالات فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، جلد دوم، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
سارسه، میشل ریو (1385ش). تاریخ فمینیسم، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
سعداوی، نوال (1359). چهرة عریان زن عرب، ترجمة رحیم فروتن و رحیم مرادی، تهران: روزبهان.
سلدن، راما و پیتر ویدوسون(1387). راهنمای نظریة ادبی معاصر، ترجمة عباس مخبر، چ 2، تهران: طرح نو.
عزیززاده، گیتی (1387). زن وهویت‌یابی در ایران امروز، جلد اول، تهران: روشنگران.
فریدمن، جین (1381ش). فمینیسم، ترجمۀ فیروزه مهاجر، تهران: آشیان.
کولودنی، آنیت و الآخرون(2015م): النقد الأدبی النسوی، ترجمه د.هالة کمال، مصر، مؤسسه المرأة و الذاکرة.
گرین، جیت و جیل لبیهان (1383). درس‌نامة  نظریه و نقد ادبی، فاطمه حسینی، جلد اول، تهران: روزنگار.
تاج‌بخش، پروین و سیمین فرزاد (1393). «نقد تطبیقی دیدگاه فمینیستی سیمون دوبوار، ویرجینیا وولف و سیمین دانشور در آثار باستانی»، فصلنامة پژوهش‌های ادبی و بلاغی، سال 2، شمارۀ دوم، صص9-29.
ضیاءالدینی دشت‌خاکی، علی و عباس عرب (1395). «بررسی تطبیقی الرسولة بشعرها الطویل حتی الینابیع از أنسی الحاج و آیدا در آینه از احمد شاملو از دیدگاه نقد فمینیستی»، نشریۀ ادبیات تطبیقی، سال8، شمارة 15، صص227-244.
الحارثی، جوخة (8/1/1399).
Jokha.com/aboute-me/