نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جامعه شناسی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

4 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30465/ws.2021.37776.3363

چکیده

زنان به عنوان بخشی از نیروهای اجتماعی جامعه همواره بر اساس ایستارهای حاکم در جامعه در حاشیه قرار گرفته اند. با پیدایش و گسترش شهرنشینی در ایران این مسئله (طرد زنان) مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب این پژوهش تلاش کرده است به مطالعه طرد اجتماعی زنان در فضای شهری بپردازد. این پژوهش از روش نظریه‌ زمینه ای استفاده و از طریق نرم افزار مکس کیو دی ای اقدام به کدگذاری کرده است و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 29 نفر از زنان تهران در فاصله سنی 20 تا 45 سال انتخاب شدند و با آنها مصاحبه انجام گرفت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که بی پناهی اجتماعی زنان ناشی از ساختار مردسالارانه پدیده مرکزی است و در این پدیده شرایط ساختاری، زمینه‌ای و علی دخیل بوده اند. استراتژی این امر شامل مقولاتی نظیر عدم حضور یا حضور کمرنگ زنان ناشی از حس ناامنی در شهر، کمرنگ شدن ارتباطات اجتماعی ناشی از داغ ننگ اجتماعی و خودمراقبتی در زنان ناشی از شکسته شدن حریم زنانه گردیده است و پیامدهای این پدیده به مقولاتی نظیر آسیب دیدن زنان، بی تفاوتی و عادی انگاری و بروز احساسات ناخوشایند منتهی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exclusion of women in urban areas

نویسندگان [English]

  • reyhaneh baazm 1
  • Khadijeh Safiri 2
  • Khalil Mirzaei 3
  • Abdolhossein Kalantari 4

1 Phd Student, Cultural Sociology, Science and Research unite, Islamic azad universe, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Social Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

3 Associate Professor, Islamic Azad University, Roodehen Branch

4 Associate Professor of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Women, as part of the social forces, have always been marginalized based on the prevailing attitudes in society. With the emergence and expansion of urbanization in Iran, this issue (exclusion of women) is considered. Thus, this study investigated the social exclusion of women in urban areas. This research has used the method of grounded theory and has been coded through Max qda software and based on purposive sampling method, 29 women in Tehran between the ages of 20 and 45 years were selected and interviewed. The findings of this study indicate that women's social insecurity is due to the patriarchal structure of the central phenomenon and structural, contextual and causal conditions have been involved in this phenomenon. The strategy of this includes categories such as the absence or low presence of women due to insecurity in the city, the weakening of social relations due to the stigma of social stigma and self-care in women due to the violation of privacy and the consequences of this phenomenon to categories such as harm. Seeing women has led to indifference and normalcy and unpleasant feelings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social exclusion
  • women
  • urban space