نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.30465/ws.2022.39698.3454

چکیده

با وجود پژوهش‌های متعدد انجام شده در خصوص اثربخشی زوج درمانی شناختی مک کی و طرحواره درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی تفاوتهایی در پایداری این دو رویکرد مشاهده شد و این تفاوت‌ها منجر شد تا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی این دو رویکرد درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکرد رابطه در زوجین متعارض شهر قم انجام شود.طرح این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون ـ پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم بود. 45 زوج برای هر 3 گروه آزمایش و گواه توصیه شد.دراین پژوهش از پرسشنامه‌های تکانشگری بارت و همکاران ویرایش یازدهم (2004) و عملکرد خانواده بر اساس الگوی مکمستراپستاین و بالدوین و بیشاپ(1950) استفاده شده است نتایج تحلیل یافته‌ها حاکی از آن بود که زوج‌درمانی شناختی مک کی و طرح‌واره درمانی بر تکانشگری و بهبود عملکردرابطه در زوجین دارای تعارض زناشویی شهر قم موثر بوده است (p<0/000 و 90/473=F )و اثربخشی زوجدرمانی شناختی مک کی بر بهبود عملکرد رابطه در زوجین بیشتر از طرحواره درمانی بوده است. با اینکه هردوروش نسبت به گروه کنترل اثربخشی معنی داری بر تکانشگری زوجین داشتند ولی بین اثربخشی این دو روش نسبت به هم در تکانشگری زوجین تفاوت معنیدارنبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of McKay cognitive couple therapy and schema therapy on impulsivity and relationship improvement in couples with marital conflict in Qom

نویسندگان [English]

  • Maliheh Fadaei moghadam 1
  • Hasan KhoshAkhlagh 2
  • Hasan Rezaei Jamaloei 3

1 Department of psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.

2 Department of psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran

3 Department of Psychology, NajafAbad Branch, Islamic Azad University, NajafAbad, Iran

چکیده [English]

This study aimed to determine the effect of emotion focused therapy on emotion regulation and social isolation in women with social anxiety the research method was semi-expert-mental, and the research design was two groups with three stages (pre-test and post-test and follow up design). To carry out the research, from first referred women to counseling centers with social anxiety in Isfahan city in 2020, 30 women were selected and randomly assigned into one therapeutic group (with 15 people) and a control group (with 15 people). Emotion regulation questionnaire (Grats, 2004), social isolation questionnaire (Rasell, 1976) and social anxiety (canor,2000) was used to measure the dependent variable in the pre-test and post-test and follow-up. The group of emotion focused therapy received 10 session of treatment. The data were analyzed with the use of multivariate analysis of covariance (MANOVA). The results showed that there is a significant difference between emotion focused therapy With control group in emotion regulation, and social isolation in post-test after controlling for pretest (p<0/01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion focused therapy
  • emotion regulation
  • social isolation
  • social anxiety