نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)

2 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت ا لله بروجردی(ره)

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

10.30465/ws.2022.36210.3289

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی شهری به روش نظریه مبنایی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه زنان 50-20 ساله شهر بندرعباس و نمونه‌ها هدفمند تا مرحله اشباع نظری به تعداد 24 نمونه انتخاب شده‌اند و روش گردآوری داده‌ها نیز مصاحبه عمیق بوده است. بر اساس کدگذاری داده‌ها پدیده «خشونت جنسی علیه زنان» به عنوان پدیده محوری در نظر گرفته شده است. شرایط علّی بروز این پدیده عبارتند از: 1)کلیشه‌های جنسیتی، 2)امنیت کالبدی و اجتماعی فضاهای عمومی، 3)نوع پوشش و رفتار زنان و 4)شبکه ارتباطی زنان. راهبردهای که زنان در مقابل این پدیده اتخاذ نموده‌اند عبارتند از: 1)اجتناب اجتماعی(منفعل)، 2)بی‌تفاوتی اجتماعی(منفعل) و 3)مقابله اجتماعی(فعال). این راهبردها از دو گروه عوامل تأثیر پذیرفته‌اند؛ بستر حاکم عبارتند از: 1)متغیرهای زمینه‌ای(سن، تأهل، تحصیلات، شغل، و...)، 2)پایگاه اقتصادی-اجتماعی و3)اندازه شهر(وسعت، جمعیت). و شرایط مداخله‌گر عبارتند از: 1)توانمندسازی زنان در حفاظت شخصی و 2)نظارت و حمایت اجتماعی. پیامدهای حاصل از راهبردهای مذکور نیز عبارتند از: 1)تهدید روانی، 2)تهدید اجتماعی و3)توانمندی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative analysis of violence against women in public spaces and its consequences (Case study: 20-50 year old women in Bandar Abbas)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hosseini 1
  • Golamreza tajbakhsh 2
  • Parastoo Sarlak 3

1 Member of faculty member of sociology department of Ayatollah Boroujerdi University

2 Faculty member of Department of Social Sciences, Ayatollah Boroujerdi University

3 Master of Sociology

چکیده [English]

the present study has been conducted using the qualitative method of Grounded Theory with the aim of analyzing sexual violence against women in urban public spaces in Bandar Abbas.The study population consisted of women aged 20-50 years who had experienced violence in public spaces of the city.The sample size with the theoretical saturation criterion was 24 people who were selected by purposive sampling.The method of data collection,in-depth interview and the method of their analysis has been the basic theory.The results of the study,considering the phenomenon of"sexual violence against women"as a central phenomenon,showed that the causal conditions and background for the occurrence of this phenomenon are:1) gender stereotypes,2) physical and social security of public spaces,3Type of women's clothing and behavior and 4) women's communication network. Women's strategies after facing this phenomenon are:1) social avoidance (passive), 2) social indifference (passive) and3) social coping (active). These strategies are influenced by two groups of factors. The first group, ie the ruling context, are:1) contextual variables(age, marriage, education, occupation, etc.),2) socio-economic status and 3) city size(size, population).And the second group,the interventionist conditions,are:1)empowerment of women in personal protection and 2)social supervision and support.The consequences of the adopted strategies are:1)women's psychological threat,2)women's social threat and3) women's empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Analysis
  • grounded theory
  • Sexual violence against women
  • Urban public spaces
  • Bandar Abbas