نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آموزش عالی یزد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه مفهوم توسعۀ پایدار کاربردی جهانی پیدا کرده و بسیاری از بخش‎ها و ارکان هر جامعه را درگیر خود ساخته است. از بین عوامل و شاخصه‎های فراوانی که بر دست‎یابی به توسعۀ پایدار مؤثر هستند، نظام آموزشی به انحای گوناگون در سطح قابل توجهی تأثیرگذار است. کارآمدی این نظام نیز تابع عوامل و مؤلفه‎های گوناگونی است. مدیران و مدیریت آنها یکی از این مؤلفه‎هاست که نقشی مهم در کارآمدی نظام‎های آموزشی دارد. بنابراین، با توجه به تعداد قابل توجه مدیران زن در نظام آموزشی کشور، این مقاله در صدد است تا در گام نخست عواملی را که به افزایش سطوح بهره‎وری مدیران زن کمک می‎کند، شناسایی کرده و در اقدامی مبتکرانه و با توجه به اینکه مدل کانو خصلت دسته‎بندی مؤلفه‎ها و ویژگی‎ها را از حیث ابعاد کیفیتی داراست و تاکنون از آن فقط برای سنجش رضایت مشتری استفاده می‎شده، اکنون به منظور طبقه‎بندی عوامل مؤثر بر بهره‎وری مدیران زن آموزش‎و‎پرورش به‎کار‎گرفته‎شود. نتایج به‎دست‎آمده از این پژوهش نشان می‎دهد از 23 مؤلفۀ شناسایی‎شده به عنوان مؤلفه‎های مؤثر بر بهره‎وری مدیران زن، 1 مؤلفه الزامی، 16 مؤلفه یک‎بعدی و 3 مؤلفه جذاب هستند. در پایان، رتبه‎بندی این مؤلفه‎ها نیز ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Categorizing Factors of Productivity of Female Teaching and Training Managers by Kano Model (Case Study: Education Office of Tehran, District 1)

نویسندگان [English]

  • Shirin Azizi 1
  • Maysam Shafiee Roodposhti 2

چکیده [English]

Nowadays the concept of sustainable development finds a global application and involves many of the pillars and sections of any community. Among the many factors that affect the sustainable development, educational system is effective in many ways in remarkable levels. Effectiveness of this system is dependent to various factors and components. Managers and their management are one of the components that have significant role in the teaching and training systems. Therefore considering the significant number of woman managers in our country teaching and training system, this paper is trying to identify factors that help to increase the productivity of woman managers. We, in an initiative act, and considering that using Kano model can help to categorize factors and characteristics qualitatively and has been used for measuring satisfaction customer, use it for categorizing the productivity of female managers in the teaching and training system. The result obtained from this study show that among 23 elements identified as effective elements in productivity of female managers, 1 factor is necessary, 16 factors are one-dimensional and 3 factors are attractive. Finally the rating of these elements is also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching and training office
  • managers’ productivity
  • female managers
  • Kano customer satisfaction model
  • sustainable development
انصاری رنانی، قاسم و سارا سبزی علی‎‎آبادی (1388 ). «اولویت‎‎بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره‎‎وری نیروی انسانی در صنایع کوچک»، بررسی‎‎های بازرگانی، ش 39.
اولیا، محمد صالح و میثم شفیعی‎ رودپشتی (1386). «تحلیل و به‎کارگیری مدل کانو در تأمین رضایت مشتری (مطالعۀ موردی: طراحی وب‎ سایت)»، سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی.
حاج‎‎کریمی، عباسعلی و رضا پیرایش (1385). «تبیین عوامل مؤثر بر بهره‎‎وری منابع انسانی در سازمان‎‎های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر»، فرهنگ مدیریت، ش 14.
مقدس، علی‎‎اکبر و خدیجه احمدی (1381). «بررسی جامعه‎‎شناختی عوامل مؤثر بر بهره‎‎وری کادر اداری سازمان‎‎های دولتی شیراز»، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورۀ 19، ش 1 (پیاپی 37).
میر‎غفوری، سید حبیب‎‎الله؛ و حسین صیادی (1386). «شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر بهره‎‎وری معلمان (مورد مطالعه: معلمان استان یزد)»، مجلۀ علوم‎‎تربیتی و روان‎‎شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دورۀ 2، شماره 4.
میرغفوری، سید حبیب‎‎الله؛ و میثم شفیعی رود‎پشتی (1387). «شناسایی و رتبه‎‎بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی بخش آموزش عالی (مطالعۀ موردی: دانشگاه مدیریت دانشگاه یزد)، آموزش عالی ایران، ش 2.
 
Battel, A. A (1994). “Productivity Fains From the Implemention of  Employee Training Programs”, Industrial Relations. No. 23.
Homyun, Jang-Kyonghoon, Kim-Jaeju, Kim-Juhyung, Kim (2011). “Labour Productivity Model for Reinforced Concete Constrution Projects”, Emerald Group Publishing Limited, vol.11, NO.1.
Zhang P. Von Dran G (2001). “Expectations and Ranking of Website Quality Features: Results of Two Studies on User Perceptions” , Proceeding of the Hawaii International Conference on System Science, [HICSS 34].
Evans R J and Lindsay W M (2002). The Management and Control of Quality, 5 Edition, South-Western/Thomson LearningTM.
Sauerwein E. Bailom F; Matzler k; .Hinterhuber H (1996).The Kano Model: How to Delight Your Customers”, International working seminar on production economics, Volume I of the IX.
“Kano`s Methods for Understanding Customer - Defined Quality”, Center for Quality of Management journal (1993). Vol. 2, No. 4.
Grigoroudis E. Politis Y. Spyridaki O. Siskos Y. Modelling Importance Preferences in Customer Satisfaction Surveys, Technical University of Crete Decision Support Systems Laboratory University Campus & University of Piraeus Department of Informatics . No. 8.
Matzler K. Hinterhuber H (1998). “How to Make Product Development Projects More Successful by Integrating Kano’s Model of Customer Satisfaction into Quality Function Deployment, Technovation, Vol. 18, No. 1.
Lofgren M. Witell L (2005). “Kano’s Theory of Attractive Quality and Packaging”, QMJ, VOL. 12, No. 3.
Griffin A; Hauser J (1993).The Voice of the Customer, Marketing Science. No. 10.
Von Dran G. Zhang P; Small R (1999). “Quality Websites: an Application of the Kano Model to Website Design, Proceedings of the Fifth Americas Conference on Information Systems. No. 25.
Keeker K (1997).Improving Web Site Usability and Appeal: Guidelines Compiled by MSN Utility Research, http: //www.Microsoft.Com/Workshop/Management/Planning/Improvingsitusa.Asp.
Wilkinson G. Bennett L. Oliver K (1997). Evaluating the Quality of Internet Information Sources: Consolidated Listing of Evaluation Criteria and Quality Indicators, Educational Technology. No. 6.
Zhang, P. von Dran G. Small R; Barcellos S (1999).Websites that Satisfy Users: A Theoretical Framework forWeb User Interface Design and Evaluation, Proceedings of the Hawaii International Conference on Systems Science (HICSS 32).
Li-Fei Chen, An Analytical Kano Model for Customer need Analysis Original Research Article Design Studies (2009). Vol. 30, Issue 1.
Qianli Xu, Roger J. Jiao, Xi Yang, Martin Helander, Halimahtun M. Khalid, Anders(September–October 2011) Opperud Improving Outpatient Services for Elderly Patients in Taiwan: A qualitative Study Original Research Article Archives of Gerontology and Geriatrics, Vol. 53, Issue 2