دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 1-139 
وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004)

صفحه 121-139

بهاره نصیری؛ مریم‎السادات هاشمی فشارکی؛ زهرا خیری‎دوست لنگرودی