تحلیل موضوعی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان مورد مطالعه: مجموعۀ صنعتی انتخاب1

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آموزش عالی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان است. این پژوهش به یکی از موانع ارتباطی «جنسیتی» یعنی تفاوت‎های ارتباطی زنان و مردان پرداخته است که باعث ایجاد سوءتفاهم‎ها، سوءتعبیرها و برداشت‎های غلط در محیط کار می‎شود. آگاهی مدیران و کارکنان از این تفاوت‎ها می‎تواند در شناخت بهتر افراد از خود و درک و پذیرش جنس مخالفشان کمک کند، زیرا بدون شناختِ جنبه‎های روانی و رفتاری افراد در سازمان، نمی‎توان انتظار داشت که سازمان به سمت موفقیّت و کامیابی گام بردارد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. به همین منظور، از میان 3500 نفر از کارکنان و مدیران مجموعۀ صنعتی انتخاب به عنوان جامعۀ آماری، تعداد 431 نفر از مدیران و کارکنان زن و مرد، به صورت تصادفی طبقه‎ای متناسب با جامعۀ آماری انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده‎ها، علاوه بر شاخص‎های آمار توصیفی، از تحلیل استنباطی نظیر t مستقل و تحلیل واریانس تک‎متغیره (آنوا) استفاده شد. نتایج نشان می‎دهد که میزان آگاهی مدیران و کارکنان مجموعۀ صنعتی انتخاب از تفاوت‎های ارتباطی زن و مرد کافی نبوده و این امر می‎تواند در سازمان مشکلاتی را ایجاد کند؛ بنابراین، لازم است در این خصوص اقداماتی از جمله آموزش افراد سازمان، تشکیل کارگاه‎های آموزشی در این زمینه و غیره صورت گیرد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از پرسش‎های فرعی تحقیق، بین میزان آگاهی مدیران و کارکنان در سازمان و تفاوت‎های ارتباطی زن و مرد بر اساس جنس، سابقۀ کار، سن و تحصیلات تفاوت معنی‎داری مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Subject Analysis of Communicational Differences between Male and Female (Case Study: Entekhab Industrial Center)

نویسندگان [English]

  • Ali Nasr Isfahani 1
  • Mahdi Nasr Isfahani 2
  • Reyhaneh Al_sadat Alam 2
چکیده [English]

The aim of this paper is examining the communicational differences between men and women and studying communicational obstacles due to differences between them. These obstacles lead to misunderstandings and misperceptions between personnel in workplaces. Managers and personnel’s awareness from these differences lead to better understanding of themselves and perception and acceptation of the other gender. Without recognition of behavioral and psychological aspects of personnel and without understanding them in organizations, they can’t progress and success. Research method of this study is descriptive and survey. Statistical population of this study is 3500 ones of personnel and managers of Entekhab industrial set at Isfahan. From this population the sample including 431’s personnels and managers have been selected based on classified sampling method. In order to collecting data the questionnaire with 45 items has been used. In order to measuring questionnaire reliability, content reliability has been used. Also in order to measuring stability of questionnaires items, after conducting primary study and calculating its variance, Koder- Richardson method has been used. In analyzing the data, the parameters of descriptive statistics, inferential statistics such as t test and analysis of univariate analysis of variance (ANOVA) was used. The results indicated that the Personnel’s and managers’ awareness of communicational differences between men and women is insufficient and this could leads to some problems and conflicts in the organizations. Therefore it is necessary that managers educate personnel and managers and inform them about these problems and conflicts. Also based on our findings, there is no relationship between personnel’s and managers’ awareness of communicational differences between men and women with demographic variables such as gender, age, educational level, and job attendance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective communication
  • communication barriers
  • women
  • entekhab industrial organization
الوانی، مهدی (1382). مدیریت عمومی، چ 19، تهران: غزال.
حریری، نجلا (1382). «بررسی تأثیر جنسیت و دیگر ویژگی‎های جمعیت‎شناختی بر رضایت شغلی کتابداران کتابخانۀ مرکزی دانشگاهی ایران»، فصلنامۀ کتاب، ش 56.
دلاور، علی (1388). روشهای تحقیق در روانشناسی و علومتربیتی، تهران: پیام نور.
سرمد، زهره؛ و عباس بازرگان و الهه حجازی (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه.
سرمد، زهره (1384). آمار استنباطی: گزیدهای از تحلیلهای آماری تک متغیری، تهران: سمت.
سیدجوادین، رضا (1383). مروری جامع بر نظریههای مدیریت و سازمان، چ 2، تهران: نگاه دانش.
شریفی، حسن پاشا؛ و نسترن شریفی (1388). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: سخن.
شریفی، حسن پاشا؛ و نسترن شریفی (1389). اصول روانسنجی و روانآزمایی، تهران: رشد.
معاونت پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم‎انسانی دانشگاه تهران (1372). بررسی تفاوت ادراکی بین زن و مرد در ایران، دانشکدۀ ادبیات و علوم‎انسانی ـ روان‎شناسی، تهران.
 
Bayer J. M, Nemati. A (2007). Gender Differences in the Use of Linguistic Forms in the Speech of Men and Women: A Comparative Study of Persian and English, India: Central Institute of Indian Languages, Mysore.
Belcourt M, Bohlander G. and Snell S (2008). Managing Human Resources, 5th Canadian Edition, Thomson-Nelson.
Canaray and Dindia (2006). Sex Differences and Similarities in Communication.
Fletcher P (2007). The Difference Between Men and Women, Washington DC.
Rees. D, Porter. C (2008). Skills of Management, 6th Edition, London: South-Western Cengage Learning.
Sanders J, Polan k. and Agopian B. (2000). Gender Issues and Communications Expert, Human Resources, Toyota Motor Sales, USA: http://www.JaneSanders.com .GenderSmart® Jane Sanders.
Simon V. and Pedersen H. (2005). Communicating with Men at Work: Bridging the Gap with Male Co-Workers and Employees. Camden Drive, Beverly Hills.
Stevens K., Lehmann N., Cooper, T. and Whitehouse S. (2008). “Battle of the Sexes: Differences in Directness of Communication between Men and Women in a Group Situation”, Epistimi 2008, Online at: http://www.capital.edu/68/Arts-and-Sciences/23608/5.
Tanner (2002). You Just Don’t Understand, Retrieved November 2, 2006.
The Social Issues Research Centre of Oxford (2004). Sex Differences in Driving and Insurance Risk: An Analysis of the Social and Psychological Differences Between Men and Women that Are Relevant to Their Driving Behavior, Oxford: Issues Research Centre.
Torppa Burggraf C. (2010). Gender Issues: Communication Differences in Interpersonal Relationships, Family and Consumer Sciences, Morrow County, Heart of Ohio EERA, The Ohio State University Extension.
Wendy, J. and D. (2007). Gender Differences in Speech Behavior in US-China Foreign Languages, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, Vol. 5, No.3 (Serial No)