وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

با توجه به وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار، که در اغلب جوامع با سطوح گوناگون از توسعۀ اقتصادی وجود دارد، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار مناسب، می‎تواند زمینۀ بهره‌مندی بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. مقالۀ حاضر، برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جمهوری ترکیه طی سال‌های 2004 تا 2010 میلادی» است که به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، توسط گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با هدف شناسایی چگونگی وضعیت زنان در جمهوری ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای هم‎جوار با ایران و همچنین با توجه به نبودِ منابع اطلاعاتی معتبر و روز‌آمدنبودن آمار‌های موجود پیرامون «وضعیت زنان در جمهوری ترکیه» در ایران، در سال 1390 انجام گرفته است.1
مقالۀ حاضر با هدف تبیین و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه تدوین شده است. روش مورد استفاده در این بررسی از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات جامعۀ مورد مطالعه (آمار و ارقام در خصوص وضعیت اقتصادی زنان در کشور ترکیه) به شیوۀ اسنادی ‌ـ کتابخانه‌ای جمع‌آوری و گرد‌آوری گردیده است. داده‌های مورد نیاز در این پژوهش، از نتایج آخرین سرشماری سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، سالنامه‌های آماری، مرکز آمار‌ و اطلاعات، مؤسسات آموزش‌ عالی و همچنین، انیستیتوی آمار ترکیه در مقطع زمانی 2004 تا 2010 میلادی استخراج شده است.
یافته‎ها نشان می‎دهد به‎رغم آنکه مطالعات جهانی مربوط به نقش زنان در توسعۀ اقتصادی حاکی از ورود زنان به شکل بی‌سابقه‌ای به بازار جهانی کار است، میزان مشارکت زنان در ترکیه در فعالیت‎های اقتصادی کمتر از مردان بوده و میزان بیکاری زنان دارای تحصیلات عالیه رو به افزایش گذاشته است.
این پژوهش، پس از مروری بر مبانی نظری بازار کار زنان، به بررسی ‌و تحلیل چگونگی وضعیت اقتصادی، ساختار اشتغال زنان و فقر در ترکیه پرداخته‎است. در نهایت، پس از تحلیل نتایج، پیشنهادهایی ارائه گردیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Situation of Women in the Turkish Republic (During 2004-2010)

نویسندگان [English]

  • Bahareh Nasiri
  • Maryam al_sadat Hashemi Fesharaki
  • Zahra Kheyri Doost Langarodi
چکیده [English]

Due to gender inequality in the labor market which exists in most societies with different levels of economic development, considering the employment status of women and leading them right to the labor market can advantage communities from this potential factor. This paper is derived from the research project named “political, economic, social and cultural rights of women in Turkey during 2004-2010”, which is proposed by Islamic Culture and Relations Organization, Department of Humanities and Cultural Studies. The aim of this study is to identify the economic situation of women in the Turkish Republic, as one of the neighboring countries of Iran. On this basis, and given the limited resources available, as well as the date of issue in Iran this study examines the economic status of women in Turkey. The present study aims at interpreting and analyzing the economic situation of women in Turkey. We used the analytic-descriptive method and gathered the data through document-library method. These data are extracted from last results of the Turkey Statistic and Information Organization census, statistical annals, Statistic and Information Center, high education institutes, and Turkey Statistics institute during 2004 to 2020. The findings show that though the studies about women show women presence in world labor markets, but their participation in Turkey economical activities is much less than men and their unemployment is increasing. In this paper, after an overview of the theoretical foundations of the labor market for women, to study and analyze how the structure of women's employment in Turkey has been and the last section is devoted to the analysis of the results and provide recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Employment
  • Gender
  • women
  • Economy
  • poverty
ابوت، پاملا و کلر والاس (1380). جامعهشناسی زنان، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نی.
امینی، علیرضا (1383). «تحولات بازار کار در برنامۀ چهارم توسعه با تأکید بر اشتغال زنان، جوانان، فارغ‎التحصیلان دانشگاه‎ها و مناطق شهری و روستایی»، سازمان مدیریت و برنامهریزی، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی دفتر اقتصاد کلان.
رضایی سیاوشانی، صدیقه (1377). سیمای زن در جهان (سوریه، [برای] مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری)، تهران: برگ زیتون.
شیبانی، ابراهیم؛ و زهرا افشاری (1380). «اثر رشدبخشی بر اشتغال زنان در ایران با استفاده از جدول داده ـ ستانده»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، ش 59.
علویون، سید محمدرضا (1381). کار زنان در حقوق ایران و حقوق بینالمللی کار، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
کوشک‎آباد، مهین (1388). «زنان و اشتغال»،  http://www.modiryar.com
گیدنز، آنتونی (1373). جامعهشناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نی.
 
Baumol, William J (1965). Economic Theory and Operations Research, 2d  rev. ed. Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall, Inc.
Blanchard, O (1998). Employment Protection and Unemployment, Mimeo, MIT.
Blau, F.D. (1998). “Trends in the Well-being of American Women”, 1970-1995, Journal of Economic Literature. No.36.
Cowan, A (1983). More Work for Mother, New York, Basic Books.
Hartman, H (1981). The Family as the Locus of Gender, Class & political Struggle: the Example of Housework, Sings 6.
National Action plan Gender EQUALITY /The Republic of Turkey prime Ministry General Directorate on the Status of Somen (September 2008). Ankara.
The Republic of Turkey Prime Ministry General Directorate on the Status of Women/Policy Document Women and Poverty (September 2008) Ankara.
Women in Statistics (2010 & 2011). Turkish Statistical Institute, Printing Division: Ankara