نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشگاه زنجان

4 دانشگاه جیرفت

چکیده

کارآفرینی از محورهای اصلی واساسی رشد و توسعه در هر کشوری می‌باشد به‌طوری‌که آن را موتور توسعه اقتصادی می‌دانند، تجربه کشورهای دارای رشد بالای درآمد ملی نشان می‌دهد که یکی از دلایل موفقیت آن‌ها این است که مدیران این کشورها به نقش و اهمیت کارآفرینی در پیشرفت و توسعه کشور پی‌برده‌اند. کارآفرینی مزایایی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به تسهیل بازاریابی محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش سود و سرمایه سرمایه‌گزاران، تأمین رفاه اجتماعی، افزایش صادرات، دریافت ارز و غیره اشاره‌کرد. امروزه فراهم‌ساختن امکان مشارکت فعال زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور در روند توسعه منابع و ظرفیت‌های محلی تردیدناپذیر است. آمارها نشان‌می‌دهد که نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده به‌خصوص، در سال‌های اخیر، مرتباً در حال افزایش است؛ با وجود این، نتایج مطالعات نشان‌می‌دهد که زنان کارآفرین در مقایسه با مردان گرایش بیشتری به کارگروهی دارند و خود محوری در آن‌ها کمتر است. در حال حاضر که بیش از 60 درصد از ظرفیت دانشگاه‌ها را زنان به خود اختصاص‌داده‌اند، ترغیب و اشاعه فرهنگ کارآفرینی سازوکاری است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را پیش‌ روی زنان تحصیل‌کرده دانشگاهی قرار دهد، در این رابطه الگوهای موفق کارآفرینی می‌توانند ضمن انتقال تجارب فعالیت‌های کارآفرینانه خود، نقش مؤثری در ترویج و توسعه کارآفرینی زنان و ترغیب دختران جوان برای ورود به عرصه کارآفرینی ایفا نمایند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌‌ای، به بررسی مفاهیم، تعاریف و نقش زنان تحصیل‌کرده کارآفرین در تحول و توسعه کشور پرداخته، همچنین به موانع و محدودیت‌های موجود در پیش روی آن‌ها ازجمله نابرابری‌های جنسیتی اشاره می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University Educated Women's Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • Omid Sharifi 1
  • Ali Asady 2
  • Ruhol_lah Rezaei 3
  • Mohsen Adeli 4

1  Instructor, Agriculture Faculty of Jiroft

2 Associate professor at the Faculty of Economics and Agricultural Development of Tehran University

3 Assistant professor at Zanjan University

4 Instructor, Jiroft University. mohsen

چکیده [English]

Entrepreneurship is one of the main directions of growth and development in most countries, so that it is known as the engine of economic development. Managers of countries with high national income growth have realized the vital role of entrepreneurship.Today, providing the possibility for women's active participation (as half of the country’s population) in the process of developing local capacities and resources is indisputable. Statistics show that unemployment rate in recent years, especially for educated women is continuously rising, however studies show that women entrepreneurs in comparison to men have a tendency to more teamwork and are less self-centered. Currently, women students constitute more than 60 percent of university’s capacities. In Iran persuasion and encouragement of the entrepreneurship culture is a mechanism that can provide university educated women with new opportunities. In this respect, the successful entrepreneurship models can play important roles in the promotion and development of women's entrepreneurship, and can encourage young girls to enter entrepreneurship activities. Using the library method, this article investigates the concepts, definitions and the role of educated entrepreneur women in development of the country, and also notices the existing obstacles and limitations such as gender inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • Development
  • Employment
  • entrepreneurship
  • Gender Inequality
احمد پورداریانی، محمود و دیگران 1378. پروژه بررسی تجارت موفق، سیاستها و برنامه‌ها و اقدامات ده کشور جهان در زمینه توسعه و ترویج کارآفرینی، بی‌جا.
احمد پورداریانی، محمود 1379. کارآفرینی، تعاریف، نظریات و الگوها، تهران: نشر پردیس.
آراستی، زهرا 1385. «توسعه کارآفرینی زنان و دختران دانشگاهی»، در:  
امینی، علیرضا 1383. «تحلیل تحولات بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به تفکیک جنس در برنامه چهارم توسعه»، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
امیدی نجف‌آبادی، مریم و شهره سلطانی 1385. «کارآفرینی و زنان روستایی»، ماهنامه علمی ترویجی جهاد، شماره 272، صص 56-66.
ایمانی، مصطفی و مرتضی مردیها 1381. بررسی پیامدهای افزایش زنان دانشجو، تهران: وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی.
بی‌نام 1380. گزارش دوره کوتاهمدت مشارکت وتحلیل جنسیت در توسعه، تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
پاریاد، رحمان 1385. «نقش کارآفرینی در اشتغال زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی»، فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی (رویش)، سال چهارم، شماره 13، صص46-52.
جدی، ‌سوسن 1383. «کارآفرینی و ایجاد اشتغال» در:
http:/www.smeir.ir/display_analysis.php?id=12
جواهری، فاطمه و سرور قضاتی 1383. «موانع کارآفرینی زنان در ایران: بررسی تأثیر نابرابری جنسی بر کارآفرینی زنان در ایران»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره2.
حسینی‌نسب، ابراهیم 1380. پیشبینی تقاضای نیروی انسانی متخصص دارای درآمد آموزش عالی بر اساس اهداف رشد برنامه سوم ایران، تهران: مؤسسه پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزش عالی.
رحیمی، حسین 1380. «ضرورت آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها»، چکیده مقالات چهل و چهارمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی ـ تحقیقاتی کشور، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
رضازاده، حجت الله و ناهید شیخان و محمود احمدپور داریانی 1381. «کارآفرینی در آلمان»، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره 22، دی‌ماه، صص 60-58.
سازمان بین‌المللی کار 1998. کارآفرینی، بی‌جا: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
سالارزا، ملیتو، اس با همکاری انستیتو صنایع کوچک دانشگاه فیپلین 1376. «مقدمه‌ای به کارآفرینی و تحقیق و توسعه سازمان‌ها و بنگاه‌های کوچک»، ترجمه سیامک نطاق، چاپ اول، تهران: انتشارات بصیر.
سعیدی‌کیا، مهدی 1382. آشنایی با کارآفرینی، تهران: انتشارات سپاس.
صابر، فیروزه 1382. راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان.
صابر، فیروزه 1381. راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران، تهران: انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان.
صفر علی‌زاده، راحله و مرجان مطلبی 1383. «کارآفرینی»، نشریه علمی خبری مرکز کارآفرینی دانشگاه خوارزمی، شماره اول، تهران.
علی محمدی، علی‌رضا 1383. «کارآفرین کیست» در:
http:/www.smeir.ir/display_paper.php?id=125
عمادی، محمدحسین و اسفندیار عباسی، 1381. «کارآفرینی در روستا»، جهاد، شماره 251-250، صص 13-6.
فرهنگی، علی اکبر و حسین صفرزاده 1386. کارآفرینی، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
کریمی، زهرا 1384. «نقش حمایت‌های دولت در گسترش کارآفرینی در میان زنان؛ مطالعه موردی: تعاونی‌های زنان استان مازندران»، اولین همایش کارآفرینی زنان و چالشهای پیشرو، انجمن زنان مدیر کارآفرین.
گیرشمن، رومن 1372. ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه مجید معین، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مرکز آمار ایران 1381. سالنامه آماری 1380، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران، صص 212-198.
مریدی، سیاوش 1379. «فرصت‌های و محدودیت‌های کارآفرینی در اقتصاد ایران»، نشریه تدبیر، شماره 109.
مقیمی، سید محمد 1382. «کارآفرینی اجتماعی»، نشریه رهیافت، شماره 29.
مقیمی، فضل الله 1381. «کارآفرینی، سنجش و پژوهش»، گاهنامه مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور، شماره سوم، ص 7.
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سفارش مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری 1383. خلاصه گزارش بررسی و تحلیل میزان دسترسی زنان به آموزش عالی و پیامدهای آن، بی‌جا.
میرغفوری، سید حبیب‌الله و حسین صیادی تورانلو و سعیده فهیمی هنزایی 1386. «شناسایی و رتبه‌بندی موانع مؤثر بر فعالیت‌های کارآفرینی زنان با استفاده از تکنیکهایMCDM : زنان کارآفرین استان یزد»، مجله مطالعات زنان، سال اول، شماره 2، صص 33-61.
نوروزی، لادن 1383. «نقد و بازنگری برنامه‌سوم توسعه در زمینه سیاست‌های اشتغال زنان»، نشریه برنامه، شماره 31، صص6-5.
هاشمی‌نژاد، اشرف‌السادات 1384. «گسترش کارآفرینی زنان»، فصلنامه تخصصی اشتغال و کارآفرینی (رویش)، سال سوم، شماره12، زمستان 84، صص81-72.
هدی، فرل 1386. مدیریت تطبیقی، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
وارث، سید حامد 1378. «کارآفرینی دولتی»، مجله تحول اداری، خردادماه، صص32-22.
وداد هیر، ابوعلی 1382. «زن و آموزش عالی؛ تکوین هویتی برای زنان در آموزش عالی ایران»، کتاب زنان فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره 15، صص 42-25.
 
ARTICLE .ASP WWW.KARAFARING.COM - 17
Anonymous 2002. Empower mend of women. Available at: www.care.org/ newsroom /.../woman_and_empowerment.pdf.
Anonymous 2003. Gender and development . Available at: www. lib.upm.edu.my/iisgend.html.
Bird B. & Brush C. 2002. "A gendered perspective on organization creation .entrepreneurship", Theory and Practice, Vol 26 (3), pp 41-65
Butte, E. H. & Moore, D. P 1997. “Women's organizational Exodus to Entrepreneurship: Self-Reported motivations and correlates with success”, Journal of small Business Management, Vol. 22, pp.186-192
Carter,sara 2005. “Constraints on women enterprise” , 27th conference enterprise and small business , University of strathclyed in Glasgow, pp. 36-47
Chen, Jin ; Zhu, Zhaohui ; Anquan, Wang , 2005. "A system model for corporate entrepreneurship" , International Journal of Manpower, vol. 19- no.6, pp. 529-543
Chitsike,C. 2000. Culture as a barrier to rural women's entrepreneurship: experience from Zimbabwe .Gender and Development 8 (1): pp: 71-77.
GEM, 2004.Global Entre prenearship monitor 2003 exective report ,Babson College ,Babson park .M.A.USA/LBS,LONDON ,UK
Hannafey, Francis, T. 2003. “ Entrepreneurship and Ethics: A Literature Review”, Journal of Business Ethics, No. 46, pp.99–110.
Harry, Matlay. Charlotte carey , 2007. entrepreneurship education in the uk:alongitudihal perspective, Journal of Small Business an Enterprise Development Volume /14,number2, pp.252-263.
Heinonen, j. korvela. k. 2003. “how about measuring intra premiership” Small Business Institute, Turku School of Economics and Business Administration at: http://www.tukkk.fi/pki
Hulbert, Carig ,2002. "Entrepreneurship in Today's Power Industry" , World Energy, vol.5, No.3, pp.157-160
Johnson, D, Craly, Justin. B, and Hildebrand, Ryan, 2006. ''entrepreneurship education: towards a discipline 51–based frame work'', Journal of Management Development, vol.25.No.1, pp.40-54.
Katz, J.A. 2003. "The chronology and intellectual trajectory of American entrepreneurship education 1876-1999", Journal of Business Venturing, Vol. 18 No.2, pp.283-300.
kirby, D ,2004. Entre premiership education: can business schools meet the challenge? Education & training, volume 46.no.8,9 , pp 510-519.
Matlay, Harry ,2005. "Viewpoint Researching entrepreneurship and education, Part1: what is entrepreneurship and does it matter?" Education & Training, vol. 47, no. 8/9, pp. 665-677
Mohanty, Sangram Keshari ,2006. "Fundamentals of Entrepreneurship" , Second Printing, Prentic Hall of India Private Limited, New Delhi.
Nandan, H. 2007. "Fundamentals of Entrepreneurship" , Prentic-Hall of India Privat Limited, newDelhi.
Oecd ,1999. women entrepreneurship .Exchanging experiences between OECD and transition economy countries. Pg78
Orban .m. 2001. woman business owners in France: the issue of financing discrimination, journal of small business management, pp.95-102
Otake, M. 1999. Gender equality through the empower mend of society at:www .sdnp.undp.org/women-economy/msg02699.html-7k
Percy, R. 1999. Gender analysis and participatory rural appraisal. International Journal of Educational Development,Abstract,6. (19). pp.395-408.
Rae, d. 2004.Practiced theories from entrepreneurs restudies: discursive approaches to entrepreneurial learning'' ,Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. ll no .2,pp.195-202-
Smith , A. B. 2005. Changing external conditions require high levels of Entrepreneur ship in a agriculture agricultural economic research institute, Netherlands.
Thompson, J. 1999. The world of the entrepreneurship: a new perspective, Journal of the Work Place Learning: Employer Counseling Today, vol: 11 /N: G/P: 277-299
Wennekers, Sander; Thurik, Roy ,1999. " Linking Entrepreneurship and Economic Growth" , Small Business Economics, No. 13: 27–55,
Zahra, S and Covin, J. ,1995. Contextual Influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A Longitudinal analysis. Journal Business Venturing, VOL, 10(1), P19
Zimny.Ewa Ruminska ,2003.Women entrepreneur ship in transition countries, 48 th world conference international council for small Business. Belfast, northern, Ireland pp