نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

10.30465/ws.2021.34390.3191

چکیده

هدف پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر شفقت خود بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی اجتماعی در مادران دارای کودک آهسته گام بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 مادر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ های سرمایه های روان شناختی لوتانز و بهزیستی اجتماعی کییز استفاده شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه‌های آزمایشی تحت آموزش خود شفقتی (8 جلسه 90 دقیقه‌ای) قرار گرفتند؛ گروه گواه در لیست انتظار مداخله قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، مداخله آموزش خود شفقتی بر افزایش سرمایه روان شناختی(05/0p <) و بهزیستی اجتماعی(01/0p <) در مادران دارای کودک آهسته گام اثربخش بود. بنابراین می‌توان، از آموزش خود شفقتی در کمک به مادران دارای کودک آهسته گام استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The efficacy of Self- Compassion Focused Training (CFT) on psychological capital and Social well-being of mothers with Slow-paced child

نویسندگان [English]

  • Sharareh Roohimotlagh 1
  • Zahra Eftekharsoadi 2
  • behnam makvandi 3
  • Fariba Hafezi 2

1 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

3 . Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of Self- Compassion Focused Training on psychological capital and social well-being in mothers with Slow paced children. From this population, 30 mothers were selected using a purposive sampling method and randomly divided into experimental and control groups. The Lutens and Keys Social Welfare Questionnaires were used to collect data. The research method was experimental with a pretest-posttest design with the control group. The experimental groups underwent self-compassion training (8 sessions of 90 minutes); The control group was placed on the waiting list for intervention. Data were analyzed using analysis of covariance. The results showed that self-compassion education intervention was effective in increasing psychological capital (p <0.05) and social well-being (p <0.01) in mothers with slow-moving children. Therefore, self-compassion training can be used to help mothers with slow-moving children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self- Compassion Focused Training
  • Psychological Capital
  • Social well-being
  • mothers
  • Slow paced child