بررسی تأثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر بالابردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران در سال90-89

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

این روزها، ‌موضوع فشار روانی ناشی از کار و زندگی در میان عامۀ مردم، ‌متخصصان ﺁموزشی، ‌متخصصان بهداشت روانی و سایر کسانی که مسئولیت بهزیستی مردم را بر‎عهده‎دارند، ‌بسیار مهم بوده و در رأس امور قرار دارد. یکی از جنبه‎های مهم سلامتی، ‌سلامت روانی افراد است. می‎توان گفت باورهای خودکارآمدی اساس و پایۀ سلامت روانی است و احساس شایستگی، ‌کفایت و قابلیت کنارآمدن با زندگی را تقویت می‎کند. تصورات و ادراک فرد از توانایی‎های خود را خودکارآمدی گویند و این باورهای افراد نسبت به توانایی‎هایشان، ‌بر تلاش و پشتکار آنها اثر می‎گذارد (مهدی قراچه‎داغی، ‌1373: 34).
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش‎های مهارت‎های زندگی بر بالا بردن خودکارآمدی عمومی زنان سرپرستِ خانوارِ شهرداری شهر تهران در سال 90-89 صورت گرفته است. گروه نمونه در این پژوهش، ‌شامل 220 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری شهر تهران است. روش پژوهش حاضر از نوع شبه‎آزمایشی طرح پیش‎آزمون و پس‎آزمون با گروه کنترل (Pretest–Posttest Randomized Group Design) است و بر مدل تحلیل اکتشافی، ‌کوواریانس مبتنی است و ابزار مورد استفادۀ این طرح پژوهش «پرسش‎نامۀ خودکارآمدی عمومی شوارتزر» بوده است (دلاور، ‌1383: 83).
یافته‎ها نشان می‎دهد که بین آموزش مهارت‎های زندگی بر بالا بردن خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران رابطۀ معنی‎داری وجود دارد و می‎توان گفت با آموزش مهارت‌های زندگی می‌توان خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران را بالا برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Impact of life Skills Training on Raising the General Efficacy of Women Heads of Household in Tehran Municipality in 2010-2011

نویسنده [English]

  • Faezeh Jafari Shirazi
چکیده [English]

Today, the topic of mental stresses due to work and life is so important among people, education specialists, mental health specialists and other people who are responsible for people’s health. One of the important aspects of health condition is people’s mental health. We can say that self efficiency is a base for mental health and it reinforces the senses of adequacy, efficiency and ability of controlling life. The images and perceptions that people have about their abilities are called. Self-efficiency has some impacts on people’s struggles and assiduity. This study examines the impact of life skills training on raising the general efficacy of women heads of household in Tehran Municipality in 2010-2011. The study sample included 220 women heads of households are covered by Tehran Municipality. Type of variance is quasi-experimental design, pretest-posttest design & research and the sampling covariance. We used chance sampling. Also we used Schwartz general self efficiency questionnaire. Findings show that there is a significant relationship between life skills training and enhance self-efficacy among female headed households in Tehran Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • self efficacy
  • the general efficacy of women
آقاجانی، ‌مریم (1381). «بررسی تأثیر آموزش مهارت‎های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان»، ‌پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، ‌دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‎شناسی.
امیرفریار، ‌معصومه (1388). «تعیین وضعیت سلامت روان زنان سرپرست خانوار»، ‌پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد واحد رودهن.
بهرام‎غفاری، ‌سارا (1388). «بررسی رابطه بین خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی جنسی با رضایت زناشویی»، ‌پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، ‌وزارت علوم، ‌تحقیقات و فنّاوری، ‌دانشگاه خاتم.
بهنام، ‌جمشید (1386). ساختمانهای خانواده و خویشاوندی در ایران، ‌تهران: خوارزمی.
چراغی، ‌فاطمه؛ و فریده یغمایی (1387). «خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیم در عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری»، ‌مجلۀ آموزش در علوم پزشکی، ‌ش 8.
دلاور، ‌علی (1383). روش تحقیق در راونشناسی و علومتربیتی، ‌چ 9، ‌تهران: ویرایش.
سازمان بهداشت جهانی (1379). برنامۀ آموزش مهارتهای زندگی، ‌ترجمۀ ربابه نوری قاسم‎آبادی و پروانه محمدخانی، ‌سازمان بهزیستی کشور.
سیف، ‌سوسن و همکاران (1384). مهارتهای زندگی زنان خانهدار، ‌تهران: دانشگاه‎ الزهرا.
شفیع‎آبادی، ‌عبدالله؛ و غلامرضا ناصری (1385). نظریههای مشاوره و رواندرمانی، ‌تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
شولتز، ‌دوان (1990). نظریه‎های شخصیت، ‌یوسف کریمی؛ فرهاد جمهری و همکاران (1383)، ‌تهران: ارسباران.
طارمیان، ‌فرهاد و همکاران (1387). مهارتهای زندگی، ‌تهران: تربیت.
قراچه‎داغی، ‌مهدی (1373). مهارتهای زندگی، ‌تهران: پیکان.
محمد بابایی، ‌نعمت‎الله (1381). «سیاست اجتماعی و سلامت»، ‌فصلنامۀ رفاه و تأمین اجتماعی، ‌س 2، ‌ش 6.
محمدخانی، ‌شهرام (1385). مهارت خودآگاهی و همدلی، ‌تهران: دانژه.
محمدی، ‌زهرا (1385). زنان سرپرست خانوار، ‌تهران: زیتون.
وزیری، ‌شهرام (1386). «خودکارآمدی»، ‌همایش روان‎شناسی و جامعه، ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
یونیسف، ‌صندوق کودکان سازمان ملل متحد (1381). راهنمای آموزش مهارتهای زندگی برای جوانان و زنان: برای جنبش آموزش کودکان افغانی، ‌سازمان نهضت سوادآموزی، ‌تهران.
 
Bandura, A. Pajares, F. (1996). Exercise of Personal and Collective Efficacy in Charging Societies, Cambridge University press, No.14.
Pajars, F. and Schunk, D.H (2002). “Self-Efficacy, Self Concept and Academic Achievement”, Psychology of Education, New York, No.72.
Pajars, F & Miller, M.D (1996). “Role of Self-Efficacy and a Path Analysis”, Journal of Counseling Psychology.
Spreitzer, Gretchen, M. (1996). “Social Structural Sharacteristics of Psychological Empowerment”, Academy of Management Journal, V.39, No. 2.
Quinn, Robert. E and Gretchen M. Spritzer (1997). The Rood to Empowerment: Seven Question Every leader Should Consider, Organizational Dynamic.
Spreitzer, Gretchen, M and Aneil Mishra, (1997). “Survivor Responses to Downsizing: the Mitigating Effects of Trust and Empowerment”, Southern California Studies Center.
Paulson, Alisa M; (June 2004). Basic Confidence Predictions of Gareer Decision - Making Self- Efficacy Career. Development Quarterly