دوره و شماره: دوره 8، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 1-146 
5. نقش زن در نگاره‌های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی

صفحه 97-121

بهزاد محبی؛ فریدون حسنخانی قوام؛ مهسا رنجبر