نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای سلامت اجتماعی زنان شهر یزد

سید علیرضا افشانی؛ حمیده شیری‌ محمدآباد

دوره 8، شماره 22 ، اسفند 1396، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی است که کنش جمعی و روابط میان افراد جامعه را ترویج و تشویق می‌کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی می‌پردازد. این تحقیق یک مطالعه مقطعی به شیوه پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیۀزنان 60-18 ساله شهر یزد است. با استفاده از فرمول کوکران 288 نفر به ...  بیشتر

بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال 1396

زهرا زارع

دوره 8، شماره 22 ، اسفند 1396، صفحه 21-35

چکیده
  نقش جنسیتی رفتار و نگرش های فرهنگی مناسب برای زنان و مردان است که در این تحقیق بازنمایی ویژگی های آن در تبلیغات شورای شهر تهران در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. چهارچوب نظری این تحقیق بر پایه سه نظریه برجسته سازی، اقناع و طرحواره جنسیتی بم است.این تحقیق با استفاده از روش تحلی محتوای کمی انجام شده است و بازنمایی 60 ویژگی یا صفت پرسشنامه ...  بیشتر

تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزة «مادری/ اشتغال»

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی

دوره 8، شماره 22 ، اسفند 1396، صفحه 37-64

چکیده
  حوزة «مادری/ اشتغال» به همزمانی نقش­های مادری و شغلی برای زنان اشاره دارد که از جهات مختلفی قابل تأمل و نیازمند تدبیر و مدیریت است. تدابیر حاکمیت در راستای تسهیل این امر، تحت مقولة «سیاست اجتماعی» که از ابزار مدیریت مخاطرات اجتماعی و پاسخ به نیازهای گروه­های خاص می­باشد قابل تحقق است. این پژوهش با هدف فهم تحولات و الگوهای ...  بیشتر

فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب

سعید کریمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ زهرا نباتی

دوره 8، شماره 22 ، اسفند 1396، صفحه 65-81

چکیده
  آثار مخرب فساد مالی موجب شده است تا شناسایی راه­ کارهای مقابله و کنترل آن همواره مورد توجه محققین باشد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش می­شود تا تأثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از داده­های آماری 45 کشور منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2013 تأثیر سهم نسبی اشتغال زنان ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل موثر بر خشونت علیه زنان

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی

دوره 8، شماره 22 ، اسفند 1396، صفحه 83-104

چکیده
  از انتظارهای رو به تحول در مناسبات شخصی در عصر مدرن، خشونت علیه زنان در محیط خانواده و بدل شدن آن به مساله­ای اساسی و فرافرهنگی است که از دهه1970 مطالعات بسیاری را برانگیخته است. از اینرو، انجام تحقیقات ترکیبی بسیار مهم است تا عصاره تحقیقات موجود را به روشی منظم فراهم آورد. هدف از پژوهش حاضر، بکارگیری فراتحلیل به ‌منظور تحلیل و ترکیب ...  بیشتر

شناسایی و تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر (مورد مطالعه: زنان 45-20 ساله شهر تهران)

بهاره همت پور؛ رضا علی محسنی؛ امیرمسعود مظاهری

دوره 8، شماره 22 ، اسفند 1396، صفحه 105-131

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر در میان زنان 20 تا 45 ساله شهر تهران، با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. در بخش چارچوب نظری از نظریه­های صاحب نظرانی هم چون هیرشی، مرتن، باندورا ، پیترسون و دنسلی  استفاده شده است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 386 نفر محاسبه که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند ...  بیشتر