دوره و شماره: دوره 8، شماره 22، اسفند 1396، صفحه 1-131 
تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزة «مادری/ اشتغال»

صفحه 37-64

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی


فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب

صفحه 65-81

سعید کریمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ زهرا نباتی


فراتحلیل عوامل موثر بر خشونت علیه زنان

صفحه 83-104

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی