دوره و شماره: دوره 10، شماره 28، تابستان 1398 
1. تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها

صفحه 1-35

10.30465/ws.2019.4359

علاءالدین ازوجی؛ عباس عصاری؛ اسفندیار جهانگرد؛ غلامرضا حداد کشاورز؛ محمدرضا واعظ مهدوی