دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، بهار 1397، صفحه 1-180 
1. مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و ذهن آگاهی براندیشه پردازی خودکشی زنان افسرده

صفحه 1-23

ذوالفقار آبیار؛ بهنام مکوندی؛ سعید بختیارپور؛ فرح نادری؛ فریبا حافظی