دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، پاییز 1397 
6. بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران

صفحه 115-140

محبوبه سادات موسوی مبارکه؛ اکرم نوایی لواسانی