دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، پاییز 1399 
8. بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران

صفحه 165-191

10.30465/ws.2020.5511

شیرین محمدی؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی