دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، بهار 1399 
2. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور

صفحه 1-18

10.30465/ws.2020.5344

مریم استرآبادی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ کرامت کرامتی؛ عبدالوهاب سماوی