دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، دی 1400 
جامعه شناسی تاریخی روسپیگری زنان در دوره صفویه

صفحه 75-103

10.30465/ws.2021.27878.2817

شهاب شهیدانی؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی