جنبه های غنایی سیمای زن در ادبیات مکتب خانه ای در دورۀ قاجار

نسرین جبار خلجی بناب؛ عزیز حجاجی کهجوق؛ آرش مشفقی

دوره 13، شماره 40 ، تیر 1401

چکیده
  یکی از حلقه های آموزش در ایران  مکتب خانه است. متون مکتب خانه ای، خود، گونه ای خاص از ادبیات است که «ادبیات مکتب خانه» نامیده می شود و شامل قصه های عامیانه ای است که بر مبنای ادبیات شفاهی بوده، بعدها به صورت مکتوب در آمده و در مکتب خانه ها به آموزش داده می شد. مسئلۀ اصلی در این پژوهش که به روش مطالعۀ کتابخانه ای و بر اساس رویکرد ...  بیشتر

بازنمایی زن در گفتمان کنش‌گران حقوق زنان در ایران

شیرین محمدی؛ آتوسا رستم بیک تفرشی؛ یحیی مدرسی تهرانی

دوره 11، شماره 33 ، مهر 1399، ، صفحه 165-191

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.5511

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل گفتمان کنشگران موافق و مخالف ورزش و اشتغال زنان و بررسی بازنمایی زن در آن می‌پردازد و با روش توصیفی-تحلیلی و به شیوۀ کیفی و کمّی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد: گفتمان‌های رقیب در حیطۀ ورزش و اشتغال زنان کدامند؟ زن در این گفتمان‌ها چگونه بازنمایی می‌شود؟ جنسیت چه تأثیری بر انتخاب‌های واژگانی سخنران دارد؟ داده‌ها ...  بیشتر

تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی

نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنایی

دوره 11، شماره 32 ، تیر 1399، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2020.5127

چکیده
  "گفتمان زیبایی" را می توان شیوه ای تلقی نمود که افراد و گروه ها برای سخن گفتن درباره زیبایی به عنوان نظامی از رمزگان و نشانگان مرتبط با بدن به کار می گیرند. این نظام طی فرایند تاریخی، درون بافت اجتماعی- فرهنگی خاصی از طریق اعمال قدرت های موجود اجتماعی شکل می گیرد. در پژوهش حاضر سعی شده است با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان براساس خوانش ...  بیشتر

تأثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های 1304 تا 1357 ﻫ.ش)

سیده مهسا کامی شیرازی؛ حسین سلطان زاده؛ فرح حبیب

دوره 9، شماره 24 ، تیر 1397، ، صفحه 33-70

چکیده
  اوایل قرن بیستم با ظهور فناوری­های جدید، تغییراتی در معماری مطبخ به عنوان یکی از مهمترین عرصه­های حضور زنان در واحد مسکونی صورت گرفته است. این تغییرات در ساختار، جانمایی و معماری  فضای مطبخ متناسب با ویژگی­های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان بوده که در گذر زمان به صورت­های مختلف نمود یافته است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر سبک ...  بیشتر

نقش زن در نگاره‌های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی

بهزاد محبی؛ فریدون حسنخانی قوام؛ مهسا رنجبر

دوره 8، ویژه نامه ، آذر 1396، ، صفحه 97-121

چکیده
  حاکمان صفوی در پی رقابت با حکومت عثمانی و در جهت ایجاد توازن قدرت به گسترش رابطه با سایر کشورها پرداختند،  این تعاملات بر جریان زندگی اجتماعی جامعه ایرانی تأثیر بسزایی گذاشت. جایگاه اجتماعی زنان ایرانی بهبود یافته و زنان نقش برجسته­ای در حوزه­های سیاسی و فرهنگی پیدا کردند. در نگارگری ایرانی نیز متأثر از این جریان، نگاره زنان ...  بیشتر

نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

عاطفه عباسی

دوره 8، شماره 20 ، تیر 1396، ، صفحه 85-107

چکیده
  با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر

حضور مادرانه زنان در قدرت و سیاست

مریم صانع پور

دوره 8، شماره 19 ، فروردین 1396، ، صفحه 121-141

چکیده
  قدرت و سیاست در جهان مدرن همراه با خشونت و منازعه تعریف می شود . نگارندة این مقاله پیشنهاد می کند تا در کنار مردان، زنان نیز با حضور مادرانه شان در تصمیم گیری های کلان و سیاست ورزی های ملی و جهانی مشارکت داشته باشند تا صلح و مهربانی بر جوامع ملی و جهانی حاکم شود؛ تعاملات هم افزایانه در قدرت و سیاست، جایگزین تقابل های مخرب کنونی گردد؛ ...  بیشتر

سیمای زن در آیینة شعر حافظ

فاطمه راکعی

دوره 6، شماره 13 ، آذر 1394، ، صفحه 45-62

چکیده
  دیدگاه شخصیت‌های برجستة تاریخی، اعم از علمی و ادبی، دربارة زنان از مسائلی است که توجه عموم محققان، به‌ویژه پژوهش‌گران حوزة زنان، را به خود جلب کرده است. هدف مقالة حاضر، دست‌یابی به نگرش حافظ شیرازی دربارة زنان است. به این منظور، نگارنده با استفاده از روش‌های هرمنوتیک به این مهم پرداخته و آن‌گاه یافته‌هایش را با نظریات و تفسیرهای ...  بیشتر

بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا بهروزی لک؛ مریم شریف‌پور

دوره 6، شماره 11 ، خرداد 1394، ، صفحه 17-34

چکیده
  مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علی‌رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، ...  بیشتر

بررسی تطبیقی تصویر زن در ادب فارسی و نگاره‌های ایرانی

سیده راضیه یاسینی

دوره 5، شماره 10 ، بهمن 1393، ، صفحه 139-162

چکیده
  اسلام و از نگاه ادیبان و عارفان مسلمان است که منبع الهام هنرمندان نگارگر قرار گرفته است. سیمای زن در نگاره‌ها مبین توجه نگارگر به حقیقت زیبایی معنوی او و مبتنی‌بر توصیفات ادبی و عرفانی از اوست. این تصویر زیبا، گذشته از وجه ظاهری، کنایتی از معنای عرفانی این توصیفات نیز است؛ چنان‌که ترسیم چشم زیبا مصور مقام نظارۀ‌ حق، و لب زیبا نشان‌دهندة ...  بیشتر

نگاهی به موقعیت زنان ایران در دورة پهلوی از سال 1300 تا 1332 ش

سمیه عباسی؛ منصور موسوی

دوره 5، شماره 9 ، فروردین 1393، ، صفحه 59-82

چکیده
  روند مدرن‌سازی و ایجاد تحول بر اساس الگوهای غربی در نظام قضایی و نیز ترفیع موقعیت زنان در سطح اجتماع را می‌‌توان به منزلة برجسته‌‌ترین موارد اصلاحات در دهه‌‌های اولیة حکومت پهلوی برشمرد. با وجود این، در روند این تغییرات، به دلیل بینش مردسالارانة جامعه، در زمینة اصلاحات حقوقی و سیاسی به حقوق و مسائل زنان در بعد وسیع توجهی نشد. حتی ...  بیشتر

مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

محمد بهشتیان

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 61-71

چکیده
  هدف: هدفپژوهشحاضر،شناسایی و مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت با دانشجویان دختر غیرمعتاد است. روش: روش پژوهش، علی ـ مقایسه‌ای و نمونه، شامل 200 دانشجوی دختر دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی (100 نفر معتاد به اینترنت و 100 نفر غیرمعتاد) است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة اعتیاد به اینترنت یانگ ...  بیشتر

جایگاه مهریة سنگین در آموزه‌های دینی، آرای فقها و حقوق موضوعه

عبدالعلی توجهی؛ آرزو ملکشاه

دوره 4، شماره 7 ، فروردین 1392، ، صفحه 39-60

چکیده
  مهریه، به‌منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. قرآن کریم از مهریه به‌منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می‌کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال‌های اخیر، تغییر نظام ارزش‌ها، هنجارها، ...  بیشتر

نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران «تحلیل محتوای پیام‎های بازرگانی شبکۀ سه سیما در مهر، آبان و آذر ماه سال 1391»

عباس اسدی؛ ندا عبدی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 1-20

چکیده
  امروزه رسانه‌‌های ارتباط‎جمعی نقش بی‌‌بدیلی در معرفی و تعیین سبک زندگی مخاطبان خود بازی می‌‌کنند و تأثیر انکاری‎ناپذیری در ایجاد، تقویت و حتی تغییر نگرش مخاطبان خود در مقوله‎های فکری، سیاسی و تبلیغات بازرگانی دارند. استفاده از عناصر متنوع محتوایی برای جذب مخاطب و افزایش تأثیر آگهی‌‌های تلویزیونی، دغدغۀ اصلی برنامه‌‌ریزان ...  بیشتر

وضعیت اقتصادی زنان در جمهوری ترکیه (طی سال‎های 2010-2004)

بهاره نصیری؛ مریم‎السادات هاشمی فشارکی؛ زهرا خیری‎دوست لنگرودی

دوره 3، شماره 6 ، مهر 1391، ، صفحه 121-139

چکیده
  با توجه به وجود نابرابری جنسیتی در بازار کار، که در اغلب جوامع با سطوح گوناگون از توسعۀ اقتصادی وجود دارد، توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به بازار کار مناسب، می‎تواند زمینۀ بهره‌مندی بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم کند. مقالۀ حاضر، برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان «درآمدی بر وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر

نقدی بر جایگاه زن در اندیشۀ غزالی

فروغ‎السادات رحیم‎پور

دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1391، ، صفحه 71-100

چکیده
  در آثار برخی اندیشمندان مسلمان نظیر غزالی، فخر رازی و خواجه نصیر طوسی تعالیم و آموزه‎هایی راجع به آداب رفتار و معاشرت با زنان به‎چشم‎می‎خورد. این آموزه‎ها عموماً در حکمت عملی و بخش تدبیر منزل و یا در ضمن کتب اخلاق و سیاست مطرح می‎شود و در آن، زن در چند نقش معین یعنی مادر، همسر و فرزند (دختر) بررسی می‎شود و یا ذات و سرشت و طبیعت ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسلام و غرب (با تأکید بر اسناد بین‌المللی)

شهلا باقری؛ آرزو ملکشاه

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 1-22

چکیده
  حق حیات ازجمله مهم‌ترین حقوق موضوعه برای انسان است که در ادیان الهی و اسناد بین‌المللی معاصر موضوعیت مربوط به خود را داشته است. علاوه‌بر این، حق حیات ازجمله مهم‌ترین اصول حقوق فطری است و دفاع قانونی از این حق و تأمین زیرساخت‌های امنیتی لازم برای آن از ضروریات اجتماعی تلقی می‌شود. در ادیان الهی، به‌ویژه دین اسلام نیز، حق حیات به‌مثابة ...  بیشتر

بررسی عملکرد مدیریتی و اجرایی زنان در معماری و شهرسازی

مریم حقایق؛ مجتبی خوارزمی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1389، ، صفحه 11-37

چکیده
  امروزه زنان معمار با آنکه بخش کثیری از جامعه معماری ایران را تشکیل می‌دهند، اما در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی، اجرایی و حرفه‌ای، اقتدار لازم را ندارند و سهم شایسته‌ای در عرصه‌های مدیریتی به دست نیاورده‌اند. مدیران و کارفرمایان به علل مختلف از جمله داشتن مسئولیت‌هاى خانوادگى بیشتر، قدرت‌بدنى کمتر و اعتقاد به ناتوانى در نظارت و ...  بیشتر